Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning, voor het jaar 2022-2023, van een afwijking van verschillende normen in het secundair onderwijs, de 25 août 2022

Artikel 1. Overeenkomstig artikel 19 van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan wordt voor het schooljaar 2022-2023 afgeweken van de normen voor het behoud van de opties, graden en studiejaren in de scholen die in bijlage I bij dit besluit zijn opgenomen.

Art. 2. Overeenkomstig artikel 19 van het voornoemde decreet van 29 juli 1992 wordt voor het schooljaar 2022-2023 afgeweken van de normen voor het behoud van de opties, graden en studiejaren in de scholen die zijn opgenomen in de bijlagen II en IIbis bij dit besluit, op basis van de indicatoren die leiden tot de automatische verlening van de afwijking.

Art. 3. Overeenkomstig artikel 22, § 1, vijfde tot en met tiende lid, van het voornoemde decreet van 29 juli 1992, wordt aan de in bijlage III bij dit besluit genoemde school voor een periode van vijf opeenvolgende schooljaren, te rekenen vanaf het schooljaar 2022-2023, afwijking van de globalisering van het leerlingenaantal verleend.

Art. 4. Overeenkomstig artikel 5, vierde lid, van het koninklijk besluit van 15 april 1977 tot vaststelling van de regels en voorwaarden voor de berekening van het aantal betrekkingen in bepaalde ambten van het hulpopvoedend personeel en het administratief personeel van de secundaire scholen, wordt afgeweken van de voorwaarde van artikel 5, eerste lid, 1°, voor een periode van vijf jaar die aanvangt met het schooljaar 2022-2023 voor de in bijlage IV genoemde inrichting.

Art. 5. Overeenkomstig artikel 5quater, § 2, derde lid, van het voornoemde decreet van 29 juli 1992, wordt voor het schooljaar 2022-2023 afgeweken van de bepaling van hetzelfde artikel, § 2, eerste lid, voor de scholen opgenomen in bijlage V bij dit besluit, op basis van de criteria en indicatoren vastgesteld overeenkomstig artikel 5sexties van hetzelfde decreet.

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2022.

BIJLAGE.

Art. N.

(NOTA : geen Nederlandse versie, zie Franse versie)

Handtekening

Brussel, 25 augustus 2022.

De Minister-President,

P.-Y. JEHOLET

De Minister van Onderwijs,

  1. DESIR

Aanhef

De regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan, inzonderheid op de artikelen 5quater, § 2, 19 en 22...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT