Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden, de nadere regels voor de subsidiëring van de diensten voor gezondheidspromotie op school, alsook van het dienstproject, met toepassing van het decreet van 14 maart 2019 betreffende de gezondheidspromotie op school en in het hoger onderwijs buiten de universiteiten, de 25 août 2022

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 1. schooljaar: de periode bepaald in artikel 1.9.1-1 van het wetboek voor het basis- en secundair onderwijs;

 2. academiejaar: de periode bepaald in artikel 15, § 1, 6°, van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hoger onderwijslandschap en de academische organisatie van de studies;

 3. PMS-centrum (CPMS) : het psycho-medico-sociaal centrum bedoeld in de wet van 1 april 1960 betreffende de psycho-medico-sociale centra;

 4. CPMS-WBE : het psycho-medico-sociaal centrum georganiseerd door Wallonie Bruxelles Enseignement, dat de opdrachten van gezondheidspromotie op school uitvoert voor de schoolinrichtingen, de hogescholen en de hogere kunstscholen georganiseerd door de Franse Gemeenschap;

 5. beheersovereenkomst: de beheersovereenkomst bedoeld in artikel 26 van het decreet van 17 juli 2002 tot hervorming van het Office de la Naissance et de l'Enfance, afgekort "ONE.";

 6. overeenkomst : de overeenkomst bedoeld in artikel 25 van het decreet, waarvan het model is opgenomen als bijlage II bij dit besluit;

 7. decreet: het decreet van 14 maart 2019 betreffende de gezondheidspromotie op school en in het hoger onderwijs buiten de universiteiten;

 8. ONE: het Office de la Naissance et de l'Enfance, opgericht bij het decreet van 17 juli 2002 tot hervorming van het Office de la Naissance et de l'Enfance, afgekort tot "ONE";

 9. dienstproject : het dienstproject bedoeld in artikel 5 van het decreet;

 10. werkdag: wordt als werkdag beschouwd alle dagen die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdagen zijn.

  Art. 2. ONE kan voor een maximum van zes school- of academiejaren diensten voor de uitoefening van de opdrachten bedoeld in artikel 2 van het decreet erkennen en subsidiëren.

  HOOFDSTUK 2. - Erkenningsprocedure

  Afdeling 1. - Verlening van de eerste erkenning

  Art. 3. De inrichtende macht dient bij aangetekend schrijven een verzoek tot erkenning in bij ONE.

  De aanvraag omvat:

 11. de naam van de inrichtende macht, haar rechtspositie zoals deze blijkt uit een afschrift van haar statuten voor verenigingen zonder winstoogmerk of een afschrift van de beraadslagingen van de organen bevoegd voor publiekrechtelijke rechtspersonen, het adres van haar zetel, de paritaire commissie of het sectoraal overlegorgaan waaronder zij ressorteert;

 12. het (de) dienstproject(en) bedoeld in artikel 5 van het decreet;

 13. de lijst van de scholen, hogescholen, de hogere kunstscholen alsook de vestigingen waarmee de inrichtende macht een overeenkomst heeft gesloten;

 14. de overeenkomst(en) die de inrichtende macht heeft gesloten en de lijst van overeenkomsten die zij voornemens is te sluiten. Deze zullen aan ONE worden toegezonden zodra zij zijn afgesloten;

 15. een lijst van de lokalen waarover de dienst beschikt en een verklaring van de inrichtende macht van de dienst dat zij voldoen aan de bepalingen van het decreet en zijn uitvoeringsbesluiten, met inbegrip van de brandveiligheid, en het verslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op de arbeidsplaats;

 16. overeenkomstig de artikelen 19, § 2, 22, § 2, en 40 van het decreet, de kwalificaties en de arbeidsduur van elk lid van het medisch, verplegend en administratief personeel van de dienst, al dan niet in loondienst;

 17. overeenkomstig artikel 19, vierde paragraaf, van het decreet, een uittreksel uit het strafregister bedoeld in artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, vrij van veroordeling of interneringsmaatregel wegens zedendelicten of geweld tegen minderjarigen en daterend van niet meer dan zes maanden;

 18. de wijze waarop de dienst voornemens is de uitvoering van zijn verplichtingen te organiseren. De door de aanvrager voorgelegde beschrijvingen moeten ONE in staat stellen de capaciteit en de bekwaamheid van de dienst te beoordelen om zijn opdrachten uit te voeren in overeenstemming met het decreet en dit besluit.

 19. het rekeningnummer van de inrichtende macht.

  Art. 4. § 1. Binnen vijftien werkdagen na ontvangst van de aanvraag om erkenning bevestigt ONE de ontvangst aan de aanvrager.

  § 2. Indien het dossier niet volledig is, deelt ONE dit mee aan de aanvrager, geeft ONE aan welke documenten ontbreken en verzoekt de aanvrager zijn dossier binnen vijftien werkdagen aan te vullen. Binnen vijftien werkdagen na ontvangst van de ontbrekende documenten bevestigt ONE de definitieve ontvangst aan de aanvrager.

  Als de Dienst niet reageert, wordt de erkenningsaanvraag gesloten, behoudens beroep door de aanvrager overeenkomstig hoofdstuk 7.

  § 3. Overeenkomstig het decreet van 1 februari 2017 houdende erkenning van het organiek reglement van ONE, neemt de directeur-generaal van ONE een beslissing binnen de drie maanden na ontvangst van de volledige erkenningsaanvraag en deelt hij zijn beslissing bij aangetekend schrijven aan de aanvrager mee.

  In geval van een positieve beslissing over een eerste erkenning, wordt deze toegekend voor maximaal zes school- of academiejaren, zodat de erkenningen van alle diensten op dezelfde datum aflopen.

  In geval van een negatieve beslissing kan de aanvrager beroep instellen overeenkomstig hetgeen in hoofdstuk 7 is bepaald.

  Afdeling 2. - Vernieuwing van de erkenning

  Art. 5. De aanvraag tot vernieuwing van de erkenning wordt ten vroegste binnen acht maanden en ten laatste binnen zes maanden voor het verstrijken van de lopende erkenning door de dienst per aangetekende brief bij ONE ingediend.

  Zij gaat samen met de documenten bedoeld in artikel 3, tweede lid, van dit besluit, met uitzondering van 4°. De in punt 4° bedoelde documenten hoeven slechts te worden overgelegd indien de overeenkomsten zijn gewijzigd.

  De procedure voor de vernieuwing van de erkenning is identiek aan die bedoeld in artikel 4 van dit besluit.

  De duur van de nieuwe erkenning is zes school- of academiejaren.

  HOOFDSTUK 3. - Controleprocedure

  Art. 6. De dienst moet, naar gelang van het aantal te onderzoeken leerlingen of studenten, beschikken over een geheel van lokalen dat voldoet aan de normen en voorwaarden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT