Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het aantal ambten dat per inspecteursambt moet worden vervuld of waarvoor een wervingsreserve wordt samengesteld, voor de oproep tot kandidaatstelling die in de loop van het jaar 2021 wordt gelanceerd, overeenkomstig artikel 12, tweede lid, van het decreet van 10 januari 2019 betreffende de algemene inspectiedienst, de 3 juin 2021

Artikel 1. Het aantal ambten dat per inspecteursambt moet worden vervuld of waarvoor een aanwervingsreserve wordt gevormd, voor de oproep tot kandidaatstelling die in de loop van het jaar 2021 wordt gelanceerd, overeenkomstig artikel 12, tweede lid, van het decreet van 10 januari 2019 betreffende de Algemene Inspectiedienst, is vermeld in de bijlage bij dit besluit.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 3. De minister bevoegd voor het onderwijs voor sociale promotie en de minister bevoegd voor het leerplichtonderwijs zijn, elk op hun bevoegdheidsgebied, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 3 juni 2021.

De Minister-President,

P.-Y. JEHOLET

De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel,

V. GLATIGNY

De Minister van Onderwijs,

  1. DESIR

Aanhef

De regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 10 januari 2019 betreffende de algemene inspectiedienst, artikel 12, tweede lid;

Gelet op het voorstel van de coördinerend inspecteur-generaal van 25 januari 2021;

Overwegende het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI