Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 25 maart 2021 tot uitvoering van het decreet van 27 april 2020 betreffende de adoptie van kinderen, de 2 juin 2022

Artikel 1. In hoofdstuk 4 van het besluit van de Regering van 25 maart 2021 tot uitvoering van het decreet van 27 april 2020 betreffende de adoptie van kinderen wordt een afdeling 2.1 ingevoegd, die artikel 29.1 omvat, luidende:

"Afdeling 2.1 - Financiële tegemoetkoming voor de kandidaat-adoptanten in het kader van een extrafamiliale adoptie of van een intrafamiliale interlandelijke adoptie

Art. 29.1. - Kandidaat-adoptanten voor een extrafamiliale adoptie of voor een intrafamiliale interlandelijke adoptie die hun woonplaats hebben in het Duitse taalgebied en die beschikken over een geschiktheidsvonnis overeenkomstig artikel 1231-1/7 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen bij het departement een aanvraag indienen met het oog op de terugbetaling, binnen de perken van de beschikbare begrotingsmiddelen, van de kostenbijdrage vermeld in artikel 19, § 4, eerste lid, artikel 21, § 4, tweede lid en artikel 24, § 2, eerste lid.

De aanvraag vermeld in het eerste lid wordt bij het departement schriftelijk ingediend binnen zes maanden te rekenen van de dag van de kennisgeving van het geschiktheidsvonnis bij gerechtsbrief.

De Minister beslist binnen dertig dagen na ontvangst van de aanvraag. De beslissing over de toekenning of weigering van de terugbetaling van de kostenbijdrage vermeld in het eerste lid wordt onverwijld ter kennis gebracht van de kandidaat-adoptanten."

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022.

Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Eupen, 2 juni 2022.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap :

De Minister-President,

Minister...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT