Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van een steun voor individuele beroepsopleiding in de onderneming (FPIe), de 20 juillet 2022

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 1. de individuele beroepsopleiding in een onderneming of IBO: een overeenkomst gesloten tussen een niet-werkende werkzoekende, een werkgever en een bevoegde dienst voor beroepsopleiding, betreffende een individuele beroepsopleiding met het oog op het verwerven van de vereiste vaardigheden voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit bij voornoemde werkgever, zoals bepaald in artikelen 33 tot 42 van het besluit 2016/1620 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 29 september 2016 tot uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 1994 houdende de oprichting van het `Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle' of in hoofdstuk III van titel III van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding;

 2. de werkgever: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een niet-werkende werkzoekende aanwerft, met uitzondering van de aanwerving:

  1. in het kader van een statutaire relatie;

  2. als academisch en wetenschappelijk personeel door universitaire onderwijsinstellingen of als leden van het onderwijzend personeel in andere onderwijsinstellingen;

  3. door de volgende overheden:

   - de staat, met inbegrip van de rechterlijke macht, de Raad van State, het Belgische leger en de federale politie;

   - De Gemeenschappen en Gewesten, met uitzondering van de onderwijsinstellingen voor de werknemers die niet onder a) en b) vallen;

   - de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

  4. de instellingen van openbaar nut en overheidsinstellingen die onder het gezag vallen van de onder a), b) en c) voornoemde instellingen, met uitzondering van: de openbare kredietinstellingen; de autonome overheidsbedrijven; de openbare maatschappijen voor personenvervoer; de onderwijsinstellingen voor de werknemers die niet hierboven worden beoogd alsook de instellingen van openbaar nut van categorie B, zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, die opdrachten van openbare culturele dienstverlening vervullen;

 3. de bevoegde dienst voor beroepsopleiding: Bruxelles Formation zoals bepaald in artikel 2 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 1994 houdende de oprichting van het `Institut bruxellois francophone pour la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT