Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2018 betreffende de rijopleiding en het rijexamen van categorie van motorvoertuigen B en bepaalde aspecten voor alle categorieën van motorvoertuigen, de 2 juillet 2020

Artikel 1. In artikel 2.2.4., tweede lid, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2018 betreffende de rijopleiding en het rijexamen van categorie van motorvoertuigen B en bepaalde aspecten voor alle categorieën van motorvoertuigen, worden de woorden "en maximum 18 maanden" geschrapt.

Art. 2. In artikel 2.2.5., tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "en maximum 18 maanden" geschrapt.

Art. 3. In artikel 2.2.6. van hetzelfde besluit, worden de woorden "bedraagt minimum 3 maanden en maximum 18 maanden" vervangen door de woorden "bedraagt minimaal 3 maanden".

Art. 4. . De minister die bevoegd is voor Verkeersveiligheid wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 mei 2020.

Handtekening

Brussel, 2 juli 2020.

Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:

De Minister-President,

R. VERVOORT

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid,

E. VAN DEN BRANDT

Aanhef

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 23, vervangen door de wet van 9 juli 1976 en gewijzigd bij de wetten van 29 juni 1984 en 18 juli 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;

Gelet op het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI