Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 2 februari 2017 betreffende de verplichting om personen met een handicap aan te werven in de lokale besturen, de 14 décembre 2017

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

 1. ordonnantie van 2 februari 2017 : de ordonnantie van 2 februari 2017 betreffende de verplichting om personen met een handicap aan te werven in de lokale besturen;

 2. lokale besturen : de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

 3. personeel : de contractuele en statutaire personeelsleden die tewerkgesteld worden door de lokale besturen, zoals gedefinieerd in punt 2° van dit artikel, met uitzondering van de categorieën die vermeld zijn in artikel 2, 1° van dit besluit;

 4. Brussel Plaatselijke Besturen : het bestuur van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel dat bevoegd is voor de lokale besturen;

 5. MWB : maatwerkbedrijf : een sociale-economiebedrijf dat tot doel heeft de inclusie van personen met een handicap te bevorderen via tewerkstelling;

 6. tewerkstellingsplicht : de verplichting om personen met een handicap tewerk te stellen in overeenstemming met artikel 2 van de ordonnantie van 2 februari 2017.

  Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit :

 7. moeten de betrekkingen die voorbehouden zijn voor onderwijzend, medisch en verzorgend personeel niet in aanmerking worden genomen, evenmin als de (al dan niet bezoldigde) stagiairs;

 8. worden werknemers met een handicap met een omscholingsovereenkomst in aanmerking genomen voor de tewerkstellingsplicht;

 9. wordt rekening gehouden met het aantal werknemers met een handicap die vóór de inwerkingtreding van dit besluit aangeworven werden.

  HOOFDSTUK 2. - Betreffende de evaluatie als bedoeld in artikel 6 van de ordonnantie van 2 februari 2017

  Art. 3. § 1. Uiterlijk twee maanden na de inwerkingtreding van dit besluit moeten de lokale besturen aan Brussel Plaatselijke Besturen op basis van het model dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd een verslag bezorgen betreffende de tewerkstellingsplicht.

  § 2. Dit verslag beschrijft de manier waarop het lokale bestuur zijn verplichtingen krachtens de ordonnantie van 2 februari 2017 heeft vervuld en bevat minstens de volgende gegevens :

  - het aantal werknemers met een handicap dat het lokale bestuur tewerkstelt (uitgedrukt in voltijdse equivalenten (VTE's)), die aan minstens één van de voorwaarden voldoen die in artikel 4 van de ordonnantie van 2 februari 2017 zijn opgenomen en die op 30 juni van het referentiejaar (jaar N) aan het werk zijn;

  - het aantal werknemers met een handicap dat het lokale bestuur tewerkstelt (uitgedrukt in voltijdse...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT