Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 01/02/2024 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 2021 betreffende de toekenningsvoorwaarden voor de Brussel'Air premie in ruil voor de schrapping van de nummerplaat van een voertuig, de 14 février 2024

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 2021 betreffende de toekenningsvoorwaarden voor de Brussel'Air premie in ruil voor de schrapping van de nummerplaat van een voertuig worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. In 1° worden de woorden "over fietsen" vervangen door de woorden "over fietsen of over het gebruik van voortbewegingstoestellen bedoeld in artikel 2.15.2 in de Wegcode" en de woorden "aankoop van fietsen" door de woorden "aankoop van fietsen, voortbewegingstoestellen zoals bedoeld in artikel 2.15.2 in de Wegcode, ".

 2. In 7° worden de woorden "en de afzonderlijke belastbare inkomsten" geschrapt.

 3. In 14° wordt in de Nederlandse tekst het woord "GDPR" vervangen door het woord "AVG".

  Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "of na schrapping van een op naam van een overleden gezinslid ingeschreven voertuig" ingevoegd tussen de woorden "op zijn of haar naam ingeschreven voertuig laat schrappen" en de woorden ", kan een".

  Art. 3. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht:

 4. paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt:

  " § 1. De schrapping van de nummerplaat overeenkomstig artikel 8 geeft recht op een premie waarvan het maximumbedrag is vastgesteld in bijlage 1 bij dit besluit.

  De maximumbedragen kunnen door de minister worden aangepast in geval van verhoging van de prijs van het MIVB-abonnement, zodat het maximumbedrag van de hoogste inkomenscategorie de aankoop van één jaarabonnement kan garanderen en het maximumbedrag van de laagste inkomenscategorie de aankoop van twee jaarabonnementen, inclusief de drager voor vervoersbewijzen (MOBIB-kaart), kan garanderen.

  De inkomensdrempels in bijlage 1 worden elk jaar op 1 maart aangepast aan de afgevlakte gezondheidsindex van december van het voorgaande jaar. Ze mogen niet verminderd worden.".

 5. In paragraaf 3, 2° wordt het woord "250" vervangen door "200".

  Art. 4. Punt 4° van paragraaf 4 van artikel 5 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

  In de Nederlandse tekst van artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 6. in paragraaf 1, lid 1, 3° wordt het woord "mobiliteitsdienstenplateforms" vervangen door het woord "mobiliteitsdienstenplatforms".

 7. in paragraaf 1, lid 2, wordt de woorden "alinea 1" vervangen door de woorden "het eerste lid".

 8. paragraaf 5, lid 3, wordt als volgt vervangen:

  "Na de bevestiging van het respecteren van de voorwaarden door Brussel Mobiliteit, ondertekent de dienstverlener het standaardcontract binnen de drie maanden. Zodra dit contract is ondertekend, zal het uiterlijk een jaar later worden opgenomen in de lijst van operatoren waarbij de burger zijn of haar mobiliteitsbudget kan besteden. Indien Brussel Mobiliteit of Leefmilieu Brussel gebreken vaststellen bij de mobiliteitsdienstverlener, heeft de dienstverlener drie maanden om zich in orde te stellen.".

  Art. 5. Paragraaf 4 van artikel 6 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

  Art. 6. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht:

  a- in de Nederlandse tekst...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT