Beslissing van de Gedelegeerd Bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot verdere delegatie van zijn bevoegdheid, de 31 août 2023

Artikel 1. Enig artikel. De in bijlage 1 opgenomen bevoegdheden worden verder gedelegeerd aan de verantwoordelijken of door de verantwoordelijken verder gedelegeerd aan hun vervanger(s) bij afwezigheid of verhindering van de verantwoordelijken, en ten belope van de in bijlage 2 vastgestelde bedragen, voor wat betreft de specifieke aangelegenheden waarvoor zij bevoegd zijn.

BIJLAGEN.

Art. N1. Bijlage 1.

  1. Onverminderd de delegaties met betrekking tot overheidsopdrachten, het afsluiten van alle overeenkomsten en de goedkeuring van alle uitgaven, belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen, binnen de perken van de daarvoor beschikbare kredieten en binnen de perken van de reglementering.

  2. Met betrekking tot overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen: de keuze van de gunningswijze, het opstellen van het bijzonder bestek, het inzetten van de procedure, de selectie van de kandidaten voor een opdracht, de goedkeuring van de uitgaven die eruit voortvloeien, de afwijking van de essentiële clausules en voorwaarden van de gegunde opdracht, de dading en de teruggave van boeten wegens laattijdige uitvoering, het afzien van de gunning van een opdracht, het besluit om de procedure over te doen, desnoods op een andere wijze, binnen de perken van de daarvoor beschikbare kredieten en binnen de perken van de reglementering.

Gezien om gevoegd te worden bij de beslissing van 31 augustus 2023 van de Gedelegeerd Bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot verdere delegatie van zijn bevoegdheid.

Herman DIRICKS

Art. N2. Bijlage 2.

Bestuur Dienst Verantwoordelijke Vervanger(s) Bedrag (incl. BTW)
Gedelegeerd bestuurder Dienst communicatie en het meldpunt voor de consument Directeur communicatie Andere directeur Gedelegeerd Bestuurder 5.000 €
Dienst interne audit, kwaliteit, preventie en ombudsdienst Directeur Interne audit, kwaliteit, preventie, ombudsdienst, DPO en Beroepscommissie toelatingen en erkenningen Andere directeur Gedelegeerd Bestuurder 5.000 €
Dienst crisispreventie en -beheer Directeur crisispreventie en -beheer Andere directeur Gedelegeerd Bestuurder 5.000 €

Gezien om gevoegd te worden bij de beslissing...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT