Beslissing van de Directeur-generaal van Controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot verdere delegatie van zijn bevoegdheid, de 31 août 2023

Artikel 1. Enig artikel. De in bijlage 1 opgenomen bevoegdheden worden verder gedelegeerd aan de verantwoordelijken of door de verantwoordelijken verder gedelegeerd aan hun vervanger(s) bij afwezigheid of verhindering van de verantwoordelijken, en ten belope van de in bijlage 2 vastgestelde bedragen, voor wat betreft de specifieke aangelegenheden waarvoor zij bevoegd zijn.

BIJLAGEN.

Art. N1. Bijlage 1

  1. Onverminderd de delegaties met betrekking tot overheidsopdrachten, het afsluiten van alle overeenkomsten en de goedkeuring van alle uitgaven, belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen, binnen de perken van de daarvoor beschikbare kredieten en binnen de perken van de reglementering.

  2. Met betrekking tot overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen: de keuze van de gunningswijze, het opstellen van het bijzonder bestek, het inzetten van de procedure, de selectie van de kandidaten voor een opdracht, de goedkeuring van de uitgaven die eruit voortvloeien, de afwijking van de essentiële clausules en voorwaarden van de gegunde opdracht, de dading en de teruggave van boeten wegens laattijdige uitvoering, het afzien van de gunning van een opdracht, het besluit om de procedure over te doen, desnoods op een andere wijze, binnen de perken van de daarvoor beschikbare kredieten en binnen de perken van de reglementering.

Art. N2. Bijlage 2

Bestuur Dienst Verantwoordelijke Vervanger(s) Bedrag (incl. btw
Bestuur van controle Directeur-generaal controle Regionale directeur NL of
Regionale directeur FR of
Directeur Centrale Directie
31.000 €
Expert administratief Regionale directeur NL of
Regionale directeur FR
31.000 €
Nationale Opsporingseenheid Coördinator Nationale opsporingseenheid Regionale directeur NL of
Regionale directeur FR
30.998 €
Nationale Implementatie- en
Coördinatieeenheid
Directeur régional NL Regionale directeur FR 30.998 €
Directeur régional FR Regionale directeur NL 30.998 €
- Lokale controle eenheden
West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant
Antwerpen
Vlaams-Brabant Limburg
Brussel
Luxemburg Namen
Luik
Waals-Brabant Namen
Henegouwen
Verantwoordelijke lokale controle eenheid Regionale directeur NL of
Regionale directeur FR
30.998 €
Grensinspectieposten Verantwoordelijke grensinspectiepost 30.998 €

Handtekening

Brussel, 31 augustus 2023.

J. DUSOLEIL

Aanhef

Gelet op het Ministerieel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT