Beslissing van de Directeur-generaal van de Algemene Diensten van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot verdere delegatie van zijn bevoegdheid, de 4 septembre 2023

Artikel 1. Enig artikel. De in bijlage 1 opgenomen bevoegdheden worden verder gedelegeerd aan de verantwoordelijken of door de verantwoordelijken verder gedelegeerd aan hun vervanger(s) bij afwezigheid of verhindering van de verantwoordelijken, en ten belope van de in bijlage 2 vastgestelde bedragen, voor wat betreft de specifieke aangelegenheden waarvoor zij bevoegd zijn.

BIJLAGEN.

Art. N1. Bijlage 1

  1. Onverminderd de delegaties met betrekking tot overheidsopdrachten, het afsluiten van alle overeenkomsten en de goedkeuring van alle uitgaven, belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen, binnen de perken van de daarvoor beschikbare kredieten en binnen de perken van de reglementering.

  2. Met betrekking tot overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen: de keuze van de gunningswijze, het opstellen van het bijzonder bestek, het inzetten van de procedure, de selectie van de kandidaten voor een opdracht, de goedkeuring van de uitgaven die eruit voortvloeien, de afwijking van de essentiële clausules en voorwaarden van de gegunde opdracht, de dading en de teruggave van boeten wegens laattijdige uitvoering, het afzien van de gunning van een opdracht, het besluit om de procedure over te doen, desnoods op een andere wijze, binnen de perken van de daarvoor beschikbare kredieten en binnen de perken van de reglementering.

Art. N2. Bijlage 2

Bestuur Dienst Verantwoordelijke Vervanger Bedrag (incl. btw)
Algemene diensten ICT Directeur ICT Andere directeur Algemene diensten 30.998 €
Verantwoordelijke administratie ICT Directeur ICT 5.000 €
Personeel en organisatie (P&O) Directeur Personeel & Organisatie Andere directeur Algemene diensten 30.998 €
Verantwoordelijke kenniscentrum development Directeur P&O 5.000 €
Financiering Directeur Budget & beheerscontrole Andere directeur Algemene diensten 30.998 €
Juridische dienst Directeur Juridische dienst Andere directeur Algemene diensten 30.998 €
Budget & beheerscontrole Directeur Budget & beheerscontrole Andere directeur Algemene diensten 30.998 €
Logistiek Directeur Logistiek Andere directeur Algemene diensten 30.998 €
Beheerder van gebouwen Verantwoordelijke aankoop of Verantwoordelijke beheer van gebouwen 5.000 €
Verantwoordelijke beheer van gebouwen Beheerder van gebouwen of Verantwoordelijke aankoop 5.000 €
Verantwoordelijke
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT