Beslissing van de Directeur-generaal van Controlebeleid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot verdere delegatie van zijn bevoegdheid, de 5 septembre 2023

Artikel 1. Enig artikel. De in bijlage 1 opgenomen bevoegdheden worden verder gedelegeerd aan de vervangers en ten belope van de in bijlage 2 vastgestelde bedragen, voor wat betreft de specifieke aangelegenheden waarvoor zij bevoegd zijn.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 20-10-2023, p. 97620 )

Handtekening

Brussel, 5 september 2023

J.-F. Heymans

Aanhef

Gelet op het Ministerieel besluit van 27 april 2022 tot vaststelling van de delegaties van bevoegdheden bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 1, § 1, artikel 2, juncto bijlage, titel II,1° en titel III;

Gelet op de beslissing van 16 augustus 2022 van de Gedelegeerd Bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot verdere delegatie van zijn bevoegdheid, artikel 1, juncto bijlage 1, 1° en 12° ;

Overwegende dat het Agentschap functioneel wordt georganiseerd rondom het bestuur van het controlebeleid, het bestuur van de controle, het bestuur van de laboratoria en het bestuur van de algemene diensten, elk afhangend van de gedelegeerd bestuurder;

Overwegende dat binnen het bestuur van het Controlebeleid de volgende drie sectorale directies en twee...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT