Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, de 21 décembre 2022

Artikel M.

Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden de bedragen van de retributies vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 juni 2009, het koninklijk besluit van 13 maart 2011, het koninklijk besluit van 18 december 2012, het koninklijk besluit van 20 december 2012, het koninklijk besluit van 15 januari 2014, het koninklijk besluit van 23 maart 2017, het koninklijk besluit van 7 april 2017, het koninklijk besluit van 18 november 2019, en het koninklijk besluit van 27 maart 2022 november 2019 aangepast volgens de berichten in verband met indexering van 30 januari 2007, van 14 december 2007, van 18 december 2008, van 4 december 2009, van 21 december 2010, van 15 december 2011, van 17 december 2012, van 9 december 2013, van 9 december 2014, van 3 december 2015, van 7 december 2016, van 12 december 2017, van 13 december 2018, van 10 december 2019, 21 december 2020 en van 22 december 2021 aangepast als volgt:

Deze bedragen worden aangepast aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen van het Rijk, in functie van het indexcijfer van de maand september.

Voor het jaar 2023, worden de bedragen aangepast volgens de formule: (het indexcijfer van de maand september 2022 gedeeld door het indexcijfer van de maand september 2021) vermenigvuldigd met het bedrag.

  1. In artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT