Bericht in verband met de aanpassing van de bedragen vermeld in het koninklijk besluit van 31 juli 2017 betreffende de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek, de 21 décembre 2022

Artikel M.

Overeenkomstig artikel 11, derde lid, van het koninklijk besluit van 31 juli 2017 betreffende de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek (hierna KB onderwijs en wetenschappelijk onderzoek genoemd), worden hierna de aan de gezondheidsindex van de maand september 2022 aangepaste bedragen van de vergoeding voor het gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek, die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2023, bekendgemaakt.

De tabel hierna bevat:

- in de eerste kolom, de nummers van de artikelen van het KB onderwijs en wetenschappelijk onderzoek waarin de tarieven voorzien worden die aangepast moeten worden;

- in de tweede kolom, de basisbedragen vermeld in het KB onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

- en in de derde kolom, de aangepaste bedragen. De aangepaste bedragen zijn het resultaat van de formule bepaald in artikel 11, derde lid, van het KB onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, te weten: basisbedrag, vermenigvuldigd met 124,92 (cijfer van de gezondheidsindex van september 2022), gedeeld door 103,68 (aanvangsindexcijfer).

Artikel KB onderwijs Basisbedrag
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT