16 JUNI 2011. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de 'Commission régionale d'Aménagement du Territoire' (Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) voor een periode van vijf jaar

De Waalse Regering,

Gelet op het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie;

Gelet op het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 2010;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009 tot regeling van de werking van de Waalse Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" voor een periode van vijf jaar;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009 wordt vervangen door volgende bepaling :

"De heer Pierre GOVAERTS wordt tot 26 maart 2014 benoemd tot voorzitter van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire."

Art. 2. Artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009 wordt vervangen door volgende bepaling :

"De volgende personen worden tot 26 maart 2014 benoemd tot ondervoorzitters van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" :

- voor de afdeling oriëntatie en decentralisatie : De heer Vincent DECALLAIS;

- voor de afdeling normatieve inrichting : Mevr. Josiane PIMPURNIAUX;

- voor de afdeling actieve inrichting : De heer Pierre GOT."

Art. 3. Artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009 wordt vervangen door volgende bepaling :

De volgende personen worden tot 26 maart 2014 respectievelijk benoemd tot gewoon en plaatsvervangend lid van de Commissie :

Afdeling Oriëntatie - Decentralisatie :

Gewoon lid.

Plaatsvervangend lid.

Politieke vertegenwoordiging :

De heer Michel JOUREZ, de heer André VERLAINE, de heer Philippe LHOMME, de heer Alain DELCHEF, de heer Jean-Henry DEWEZ, de heer Philippe VAN HOLLEBEEK, de heer Yves DELFORGE, de heer Daniel WATHELET, de heer Vincent DECALLAIS, Mevr. Hélène DUBOIS.

Vertegenwoordiging van de universiteiten :

De heer Jacques TELLER, Mevr. Valérie CAWOY, de heer Jean-Luc QUOISTIAUX, de heer Benoît MORITZ, Mevr. Bernadette VAUCHEL, Mevr. Bernadette MERENNE.

Zelfstandige beroepen :

De heer Jacques LEENDERS, de heer Didier LEPOT.

Culturele verenigingen :

De heer Francis...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT