5 MAART 2006. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de procedure van bemiddeling door de geneesheer van het Fonds voor arbeidsongevallen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, inzonderheid op artikel 64bis, ingevoegd bij de wet van 25 januari 1999 en gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2001, en 64ter, ingevoegd bij de wet van 25 januari 1999;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen, gegeven op 15 maart 1999;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 december 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 7 september 2005;

Gelet op de adviezen nr. 29.195/1 en 39.501/1 van de Raad van State, respectievelijk gegeven op 23 september 1999 en 15 december 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De bemiddeling bedoeld in de artikelen 64bis en 64ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 kan aangevraagd worden zo de door de verzekeringsonderneming voorgestelde of de door de getroffene geëiste graad van blijvende arbeidsongeschiktheid ten minste 25 pct. bedraagt.

Art. 2. De bemiddelingsaanvraag wordt schriftelijk bij het Fonds voor arbeidsongevallen, hierna genoemd het Fonds, ingediend en op basis van een medisch verslag.

Het Fonds voor arbeidsongevallen brengt de beide partijen op de hoogte van de ontvangst van de aanvraag.

Indien de aanvraag uitgaat van de verzekeringsonderneming of indien de getroffene zijn aanvraag gericht heeft aan de verzekeringsonderneming, zendt de verzekeringsonderneming aan het Fonds, samen met de aanvraag, een volledig medisch dossier, met daarin een kopie van de documenten bedoeld in artikel 2, tweede lid, a en d, en in artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende vaststelling van de wijze en voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor arbeidsongevallen, alsmede van de tussentijdse medische opvolgingsverslagen. Zij deelt tevens de naam mee van de raadgevend geneesheer die hen zal vertegenwoordigen.

Indien de getroffene zijn aanvraag gericht heeft aan het Fonds, zendt de verzekeringsonderneming het medisch dossier, zoals omschreven in het vorig lid, aan het Fonds binnen de dertig dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangstmelding.

De verzekeringsonderneming zendt aan de geneesheer gekozen door het slachtoffer een kopie van de documenten bedoeld in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT