Buitenlandse consulaten in België Op 19 juni 2011 heeft de heer Vincent JACOBS de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Bondsrepubliek Duitsland te Zaventem uit te oefenen, met

Buitenlandse consulaten in België

Op 19 juni 2011 heeft de heer Vincent JACOBS de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Bondsrepubliek Duitsland te Zaventem uit te oefenen, met als consulair ressort...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT