6 JULI 2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het beheerscontract van het « Fonds ter reductie van de globale energiekost »

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 27 december 2005, namelijk artikel 34;

Gelet op koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot vaststelling van het beheerscontract van het « Fonds ter reductie van de globale energiekost »;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid tot versoepeling en optimaliseren van de werking, betere afstemming van de federale maatregelen met gewestelijke dispositieven om aldus de doelstellingen van het fonds beter te bereiken;

Gelet op het overleg met de gewesten van 29 april 2009;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 november 2008 en 19 februari 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatsecretaris voor Begroting van 12 maart 2009;

Gelet op advies nr 46.264/3 van de Raad van State, gegeven op 15 april 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Onze Minister van Maatschappelijke Integratie, Onze Minister van Klimaat en Energie tot wiens bevoegdheden de Duurzame Ontwikkeling en het Leefmilieu behoren, en op het advies van onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het beheerscontract van het Fonds ter reductie van de globale energiekost wordt vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekst.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. Onze Minister van Financiën, Onze Minister van Maatschappelijke Integratie, Onze Minister van Klimaat en Energie tot wiens bevoegdheden de Duurzame Ontwikkeling en het Leefmilieu behoren zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 juli 2009.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Financiën

D. REYNDERS

De Minister van Maatschappelijke Integratie,

Mevr. M. ARENA

De Minister van Klimaat en Energie,

P. MAGNETTE

Fonds ter reductie van de globale energiekost

naamloze vennootschap van publiek recht

Zetel : 1050 Brussel, Louizalaan nummer 54, bus 1

Beheerscontract

BEHEERSCONTRACT TUSSEN DE BELGISCHE STAAT EN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST

 1. Algemene principes

  Wettelijke bepalingen

  Artikel 1. Volgende wettelijke bepalingen zijn van toepassing :

  1. Hoofdstuk VIII van de programmawet van 27 december 2005 betreffende de oprichting van het Fonds ter reductie van de globale energiekost.

  2. Het koninklijk besluit van 9 maart 2006 tot uitvoering van Hoofdstuk VIII van de programmawet van 27 december 2005 betreffende de oprichting van het Fonds ter reductie van de globale energiekost.

   Definities

   Art. 2. Voor de uitvoering van dit beheerscontract wordt verstaan onder :

  3. De ministers : de Minister bevoegd voor Duurzame Ontwikkeling, de Minister bevoegd voor Leefmilieu, de Minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie en de Minister bevoegd voor Energie.

  4. De wet : Hoofdstuk VIII van de programmawet van 27 december 2005 betreffende de oprichting van het Fonds ter reductie van de globale energiekost.

  5. Het Fonds : het Fonds ter reductie van de globale energiekost.

  6. De statuten : het koninklijk besluit van 9 maart 2006 tot uitvoering van Hoofdstuk VIII van de programmawet van 27 december 2005 betreffende de oprichting van het Fonds ter reductie van de globale energiekost.

  7. De doelgroep : de doelgroep zoals gedefinieerd door het koninklijk besluit van 2 juni 2006 houdende de definitie van de doelgroep van de meest behoeftigen van het Fonds ter reductie van de globale energiekost.

  8. LE : Lokale Entiteit : instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten instaat voor de lokale realisering van doelstellingen van het Fonds, hetzij als kredietbemiddelaar, hetzij als kredietgever.

  9. Particulier : de natuurlijke persoon die financiële middelen ontleent bij de LE of het Fonds met het oog op energiebesparende investeringen in zijn/haar privé-woning of die geniet van een dienst verleend volgens het derde investeerderprincipe waarbij de LE optreedt als ESCO.

  10. ESCO : Energy Service Company. Organisatie die energiediensten aanbiedt aan de klant, gericht op energiebesparende investeringen.

  11. Derde investeerderprincipe : principe waarbij de investering in energiebesparende ingrepen gefinancierd wordt door het Fonds of de LE. De terugbetaling van die investering door de particulier uit de doelgroep gebeurt à rato van de vermindering op de energiefactuur.

  12. Kredietgever : elke persoon (natuurlijk of rechtspersoon) die kredietovereenkomsten zoals omschreven in de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet toestaat en over een erkenning of een registratie beschikt.

  13. Kredietbemiddelaar : Elke persoon (natuurlijk of rechtspersoon) die als tussenpersoon inzake kredietovereenkomsten zoals omschreven in de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet optreedt en daartoe over een inschrijving beschikt.

   Partijen

   Art. 3. Dit beheerscontract bindt de Belgische Staat, enerzijds, en het Fonds, anderzijds, en regelt de betrekkingen tussen de partijen alsook de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van elke partij. Het doet geen enkel recht of geen enkele verbintenis jegens derden ontstaan.

   Geldigheidsduur

   Art. 4. Dit beheerscontract wordt gesloten voor een duur van één jaar. Het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT