26 MEI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de kredieten bestemd voor de bijzondere begrotingsprogramma's voor de aankoop van erkende schoolboeken en -software voor de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 19 mei 2006 betreffende de erkenning en de verspreiding van schoolboeken, schoolsoftware en andere pedagogische hulpmiddelen binnen de inrichtingen voor verplicht onderwijs, inzonderheid op de artikelen 11 en 20;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 september 2006 betreffende de erkenning en de financiering van schoolboeken, schoolsoftware en andere pedagogische hulpmiddelen;

Gelet op het advies van het Algemeen bestuur Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek - Algemene dienst Sturing van het onderwijssysteem -, betreffende de verdeling van de kredieten bestemd voor de bijzondere begrotingsprogramma's voor de aankoop van erkende schoolboeken en -software voor de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014, uitgebracht op 23 maart 2011;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 mei 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 26 mei 2011;

Gelet op de noodzaak om de kredieten bestemd voor de bijzondere begrotingsprogramma's voor de aankoop van erkende schoolboeken en -software te verdelen voor de financiering van de aankoop van erkende schoolboeken en -software, door de schoolinrichtingen, en aldus het gebruik van deze pedagogische uitrusting bij de betrokken leerlingen te bevorderen;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Voor de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014 worden de kredieten bestemd voor het bijzondere begrotingsprogramma voor het aanschaffen van erkende schoolboeken verdeeld als volgt :

- drie vierde van de kredieten wordt bestemd voor het aanschaffen van schoolboeken voor het lager onderwijs;

- één vierde van de kredieten wordt bestemd voor het aanschaffen van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT