17 NOVEMBER 2002. - Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole

De Minister van Begroting,

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 10, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983;

Gelet op koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 34, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 9 oktober 2002 uitgebracht door het Hoog Overlegcomité, opgericht in het gebied van het Sectorcomité II,

Besluit :

Artikel 1. Er wordt een Basisoverlegcomité opgericht voor de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole in het gebied van het Hoog Overlegcomité dat overeenstemt met het Sectorcomité II.

Art. 2. Het gebied van het in artikel 1 bedoelde Basisoverlegcomité behelst :

  1. de stafdiensten, de dienst Secretariaat en Logistiek en de Cel Beleidsvoorbereiding;

  2. de dienst Begeleiding Begroting;

  3. de dienst Federale Accountant;

  4. de dienst Integriteitsbewaking;

  5. de Macro-Budgettaire dienst;

  6. de dienst Management Support;

  7. de voorlopige cel opgericht bij de Federale Overheidsdienst Begroting en Beheerscontrole.

Art. 3. Het in artikel 1 bedoelde Basisoverlegcomité wordt voorgezeten door de Voorzitter van het Directiecomité of door een ambtenaar van niveau 1 die hij aanwijst.

Art. 4. Behalve de Voorzitter bestaat de overheidsdelegatie uit een ambtenaar van niveau 1 van elk van de in artikel 2, 1° tot 6° vermelde diensten.

Voor elk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT