18 DECEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het beheerscomité van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Op 29 februari 2008 besliste de Ministerraad in het kader van het begrotingsconclaaf 2008 om, in tegenstelling tot het verleden, de cateringactiviteiten in de Financietoren te laten uitbaten door een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA). De ADBA-structuur moet tegemoet komen aan de gewijzigde toestand inzake restauratie, waarbij deze activiteit, door een hergroepering van meerdere federale overheidsdiensten (FOD) in grote ambtsgebouwen, de werking van 1 FOD overschrijdt. Het toepassingsgebied van de ADBA, dat in de opstartfase beperkt is tot de restauratie Financietoren, wordt gekenmerkt door twee potentiële uitbreidingsfasen, gericht op de integratie van (a ) de restauratie FOD Financiën en (b ) de restauratie federale overheid.

In ditzelfde conclaaf werd tevens beslist dat de Minister van Financiën, in samenspraak met de Minister van Begroting, de nodige wetgevende en reglementaire initiatieven zal nemen voor de oprichting van de ADBA.

Artikel 73 van de Programmawet van 8 juni 2008 bepaalt dat met ingang van 1 januari 2009 de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie 'Fedorest' binnen de schoot van de FOD Financiën wordt opgericht. « De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de uitvoeringsmodaliteiten. »

De uitvoeringsbepalingen zijn vervat in bijgaand koninklijk besluit dat voorziet in de oprichting van een beheerscomité ten behoeve van de ADBA 'Fedorest', evenals in een tweede koninklijk besluit betreffende het financieel beheer van de ADBA 'Fedorest'.

Dit koninklijk besluit beschrijft :

- de samenstelling van het beheerscomité;

- de werkwijze van het beheerscomité;

- haar bevoegdheden.

Artikel 1 van dit besluit bevat de samenstelling van het beheerscomité. In dit beheersorgaan participeren naast de FOD Financiën ook andere overheidsdiensten, die een belangrijke afnemer van de diensten van de ADBA 'Fedorest' zijn. Deze deelname moet hen in staat stellen zich te verzekeren van de goede besteding van hun dotatiebijdragen door de ADBA 'Fedorest'.

Art. 2 bepaalt dat de vertegenwoordigers van de andere overheidsdiensten voor een periode van 3 jaar worden aangesteld. Gegeven het voorziene uitbreidingsscenario van de ADBA 'Fedorest' is het immers waarschijnlijk dat de drie overheidsdiensten, die naast de FOD Financiën de voornaamste bijdrage in de ADBA 'Fedorest' leveren, regelmatig zullen wijzigen. Deze evolutie dient bijgevolg ook in de samenstelling van het beheerscomité te worden weerspiegeld.

De FOD Budget en Beheerscontrole zetelt op permanente basis in het beheerscomité. Het voorgedragen lid wordt eveneens aangesteld voor een periode van 3 jaar.

Voor wat de werkwijze van het beheerscomité betreft (artikelen 3 en 4), wordt gewezen op de introductie van een beurtrol op het niveau van de voorzitter van het beheersorgaan. Zo zal 3 jaar na de opstart van de ADBA 'Fedorest' het voorzitterschap van het beheerscomité door de voorzitter van de FOD Financiën worden overgedragen aan een vertegenwoordiger van één van de andere overheidsdiensten. Hierdoor wordt het FOD-overschrijdende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT