26 MEI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor de voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de raad van 12 januari 2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne;

Gelet op de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, artikel 2, gewijzigd bij de wetten van 5 februari 1999, 27 december 2004 en bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001;

Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 4, gewijzigd bij de wetten van 13 juli 2001, 22 december 2003, 9 juli 2004 en 20 juli 2005, en artikel 5, gewijzigd bij de wetten van 13 juli 2001 en 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen, artikel 4, § 3, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2003 en gewijzigd bij de wet van 23 december 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007;

Gelet op de adviezen van het Raadgevend Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 25 oktober 2006, op 27 mei 2009, op 30 september 2009 en op 28 oktober 2009;

Gelet op het advies van het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 8 mei 2009;

Gelet op de adviezen van de inspecteur van Financiën, gegeven op 4 maart 2009 en 17 december 2009;

Gelet op het overleg tussen de federale overheid en de gewestregeringen, van 6 mei 2009 en 11 maart 2010;

Gelet op de notificatie aan de Europese Commissie, gedaan op 2 maart 2009;

Gelet op advies 49.215/3 van de Raad van State, gegeven op 4 maart 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. de woorden « in het bedrijf », de woorden « van het bedrijf » en het woord « bedrijven » worden telkens respectievelijk vervangen door de woorden « in de inrichting », door de woorden« van de inrichting » en door het woord « inrichtingen »;

 2. de woorden « exploitant » en « exploitanten » worden telkens respectievelijk vervangen door de woorden « operator » en « operatoren »;

 3. in het Frans, worden de woorden « unité d'exploitation » en de woorden « unités d'exploitation » telkens vervangen door de woorden « unité d'établissement » en door de woorden « unités d'établissement »;

  Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 4. de bepalingen onder 3°/1 en 3°/2 worden ingevoegd, luidende :

  3°/1 Verordening 852/2004 : Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne;

  3°/2 Verordening 183/2005 : Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne;

  ;

 5. de bepaling onder 4° wordt aangevuld met de woorden « alsook de activiteiten bedoeld in bijlage I, deel A, I, 1 van de Verordening 852/2004 of in artikel 5, 1 van de Verordening 183/2005 »;

 6. de bepaling onder 5° wordt vervangen als volgt :

  5° Operator : de onbezoldigde natuurlijke persoon, de onderneming in de zin van artikel 4 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, of de vereniging, zowel publiek- als privaatrechtelijk, die al dan niet met winstoogmerk actief is, in enig stadium van de productie, verwerking en distributie van een product;

 7. de bepaling onder 6° wordt vervangen als volgt :

  6° Vestigingseenheid : een plaats die geografisch kan geïdentificeerd worden door een adres, waar ten minste één activiteit van de operator wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend;

 8. punt 7° wordt opgeheven;

 9. de bepaling...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT