2 AUGUSTUS 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1999 houdende benoeming van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, met name op artikel 6bis , § 3, ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur, en op artikel 92ter , ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 houdende oprichting van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 maart 1999 houdende benoeming van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 februari 2002 en van 14 maart 2002;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 juni 2002;

Gelet op de beraadslaging van de Ministerraad op 5 juli 2002;

Overwegende dat een lid van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid haar ontslag heeft ingediend;

Op de voordracht van Onze Minister van Wetenschappelijk Onderzoek,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 maart 1999 houdende benoeming van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid worden de volgende wijzigingen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT