5 APRIL 2011. - Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de raad van beroep voor het geheel van de instellingen van openbaar nut

De Minister van Ambtenarenzaken,

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 et 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, de artikelen 18 en 21, gewijzigd bij het koninkkijk besluit van 12 mei 2009,

Gelet op de voorstellen van de in college vergaderde leidende ambtenaren van de instellingen van openbaar nut;

Gelet op de aanwijzingen van de representatieve vakorganisaties,

Besluit :

Artikel 1. § 1. Worden aangewezen om te zetelen in de hoedanigheid van assessor in de Nederlandstalige afdeling van de raad van beroep voor het geheel van de instellingen van openbaar nut :

- voor het Nationaal Geografisch Instituut :

Mevr. Marie-Claire Stacino, adviseur;

Voor de Pensioendienst voor de Overheidssector :

Mevr. Godelieve Drochmans, directeur;

- voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen :

De heer Marc Cornelis, adviseur-generaal;

- voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten :

De heer Paul Ballegeer, adviseur;

- voor het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers :

De heer Raymond Renkens, adviseur-generaal;

- voor de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging :

De heer Willy Vermeeren, adviseur-generaal;

- voor het Federaal Planbureau :

De heer Patrick Vandenhove, adviseur;

- voor de Regie der Gebouwen :

De heer Rudy Tilburgh, wnd. afdelingshoofd;

- voor het Belgisch Interventie en Restitutie Bureau :

De heer Willy Droeshout, wnd. Adjunct directeur-generaal;

- voor het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen :

Mevr. Marijke Weewauters, adviseur;

- voor de Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen :

Mevr. Katrien Duchateau, attaché.

§ 2.- Worden aangewezen om te zetelen in de hoedanigheid van plaatsvervangende assessor in de Nederlanstalige afdeling van dezelfde raad van beroep :

- voor het Nationaal Geografisch Instituut :

Mevr. Ilse De Groote, attaché;

- voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen :

De heer Philippe Houdart, adviseur;

- voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten :

Mevr. Lien Wittevrongel, attaché;

- voor het Instituut voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT