Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 2 en 3, § 2, van het koninklijk besluit van 19 december 1990 betreffende de identificatie van runderen. - (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 17-12-1994 en tekstbijwerking tot 28-03-1998)., de 19 septembre 1994

(Opgeheven)

Wijziging(en)

---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------BEELD :MINISTERIEEL BESLUIT VAN 29-01-1998 GEPUBL. OP 28-03-1998

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT