23 DECEMBER 2010. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 april 2004 met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2003 met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding, gewijzigd bij de decreten van 17 december 2003, 1 juli 2005, 20 juli 2006, 7 december 2007, 24 oktober 2008, inzonderheid op de artikelen 14, derde lid, 19 en 20;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 april 2004 met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 juni 2010;

Gelet op de adviezen van de Hoge Raad voor Permanente Opvoeding van 19 mei 2010;

Gelet op het advies nr. 48.886/2 van de Raad van State, gegeven op 24 november 2010 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor de Permanente Opvoeding;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 40 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 april 2004 met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding wordt vervangen door de volgende bepaling :

§ 1. De vereniging organiseert haar dubbel boekhouden volgens de minimumindeling van het rekeningsstel vermeld in bijlage A.

§ 2. Het boekhoudjaar wordt voor elk burgerlijk jaar vastgesteld. Het begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

§ 3. De krachtens artikel 4 van het decreet erkende vereniging, waarvan het activiteitsgebied beperkt wordt tot de gemeente, het dorp, de wijk of een grondgebied van minder dan vijftigduizend inwoners, valt niet onder de verplichtingen bepaald in paragraaf 1. Ze kan een vereenvoudigde boekhouding voeren overeenkomstig de bepalingen vermeld in de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

Art. 2. Artikel 41 van het voormelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap wordt vervangen door de volgende bepaling :

§ 1. De vereniging zendt de administratie en de inspectie, uiterlijk op 30 juni, een jaarlijks dossier over, bestaande uit de stukken ter verantwoording van de aanwending van de subsidies die voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT