Ministerieel besluit betreffende de ambtshalve ter beschikkingstelling aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw., de 26 mars 2002

Artikel 1. Worden aangewezen als diensten of delen van diensten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw waarvan de personeelsleden ambtshalve ter beschikking worden gesteld aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 april 2001 betreffende de ter beschikkingstelling van het personeel van bepaalde overheidsdiensten aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen :

 1. Voor het Bestuur voor de kwaliteit van de grondstoffen en de plantaardige sector :

  1. in de Inspectie-generaal grondstoffen en verwerkte producten :

   1. de delen van de dienst kwaliteit van de grondstoffen en analyses belast met de erkenning van de operatoren in de sector van de grondstoffen, de coördinatie van de controles, de afgifte van daaruit voortvloeiende certificaten, evenals het beheer van de gegevensbank der resultaten van de analyses;

   2. de dienst controle op de interventies en steun door de EU, met uitzondering van de controles uitgevoerd voor rekening van het bestuur voor het landbouwproductiebeheer (DG3);

   3. de laboratoria te Gentbrugge, Tervuren en Luik;

   4. de buitendiensten, met uitzondering van de personeelsleden belast met de controles uitgevoerd voor rekening van het bestuur voor het landbouwproductiebeheer (DG3);

  2. in de Inspectie-generaal planten en plantaardige producten :

   1. de delen van de dienst plantenkwaliteit en -bescherming, daarin begrepen deze in de buitendienst, belast met de controles verbonden aan de preventie en de bestrijding tegen ziekten en andere schadelijke organismen en de kwaliteits- of fytosanitaire controles van de planten en de plantaardige producten, met uitzondering van specifieke controles verbonden aan geïntegreerde of biologische productiemethodes;

   2. de delen van de dienst teeltmateriaal, daarin begrepen deze in de buitendienst, belast met de fytosanitaire controles verbonden aan de certificatie van zaaizaden, planten en ander vermeerderingsmateriaal, daarin begrepen de erkenning van de betrokken operatoren;

  3. de delen van de managements- en coördinatiecellen verbonden met de in de punten 1° en 2° bedoelde opdrachten.

 2. Voor het Bestuur voor de dierengezondheid en de kwaliteit van de dierlijke producten :

  1. in de Inspectie-generaal veterinaire diensten :

   1. de buitendiensten en hun coördinatie;

   2. de delen van de diensten epidemiologisch toezicht en diergeneeskunde evenals dierengezondheid, die bij het hoofdbestuur zijn...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT