12 JULI 2002. - Koninklijk besluit houdende afzetting van de verantwoordelijke van het dagelijks beheer van de naamloze vennootschap van publiek recht « Belgische Technische Coöperatie » (BTC)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de « Belgische Technische Coöperatie », inzonderheid op artikel 24, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 november 2001 houdende benoeming van de heer A. Dalcq tot verantwoordelijke voor het dagelijks beheer van de BTC;

Gelet op het gemotiveerd advies van de raad van bestuur van de BTC van 1 juli 2002;

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, die de redenen van het hoger vermelde advies van de raad van bestuur bijtreden,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De heer A. Dalcq wordt door Ons afgezet als verantwoordelijke van het dagelijks beheer van de naamloze vennootschap van publiek recht « Belgische...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT