Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften., de 4 mars 2002

Artikel 1. In de rubriek II, 1, van de bijlage aan het koninklijk besluit van 21 december 2001 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften, wordt een punt 1.18 ingevoegd, luidend als volgt :

1.18 Nationaal gesloten centrum 1 Directeur 01.03.2002-

voor de minderjarigen 31.12.2002

1 Adjunct-adviseur 01.03.2002-

31.12.2002

1 Boekhouder 01.03.2002-

31.12.2002

3 Bestuursassistent 01.03.2002-

31.12.2002

2 Adjunct-penitentiair 01.03.2002-

assistent 31.12.2002

1 Adjunct-technisch 01.03.2002-

assistent 31.12.2002

33 Penitentiair beambte 01.03.2002-

31.12.2002

Art. 2. In de rubriek II, 3, van de bijlage aan hetzelfde besluit, wordt een punt 3.17 ingevoegd, luidend als volgt :

3.17 Nationaal gesloten centrum 2 Adjunct-adviseur 01.03.2002-

voor de minderjarigen 31.12.2002

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2002.

Art. 4. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 maart 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie,

J. VANDE LANOTTE

De Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen,

L. VAN DEN BOSSCHE

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, inzonderheid op artikel 4, gewijzigd bij de wet van 30 maart 1994, het koninklijk besluit van 3 april 1997 en de wetten van 20 mei 1997 en 26 maart 2001;

Gelet op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT