Koninklijk besluit waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften. - (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 12-01-2002 en tekstbijwerking tot 29-09-2002.), de 21 décembre 2001

Artikel 1. Worden gemachtigd personen bij arbeidsovereenkomst in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften de administraties en andere diensten van de ministeries en de instellingen van openbaar nut opgenomen in de bijlage aan dit besluit.

Deze bijlage bepaalt eveneens het gemachtigd aantal arbeidsposten, verdeeld per overheidsdienst en per project, het niveau of de graad die met deze posten overeenstemt en de duur van de machtiging.

Art. 2. De arbeidsposten opgenomen in punt III, 1.6., worden afgeschaft bij het vertrek van de contractuele personeelsleden die ze bezetten.

Art. 3. De arbeidsposten omgevormd in statutaire betrekkingen worden afgeschaft bij het vertrek van de contractuele personeelsleden die ze bezetten.

Art. 4. 1. De verdeling per niveau van het aantal arbeidsposten opgenomen in het punt XIX, 2, van de bijlage aan dit besluit mag worden gewijzigd indien de goede werking van de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen dit verantwoordt.

2. De contractuelen geaffecteerd bij de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen worden door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening in dienst genomen op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen of van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Art. 6. Onze Ministers en Onze Staatssecretarissen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie,

J. VANDE LANOTTE

De Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen,

L. VAN DEN BOSSCHE

BIJLAGEN.

Art. N1. Bijlage 1. SECTOR " MINISTERIES ".

Overheidsdienst Aantal Niveau of graad Duur

Omge-

vormd

I. Diensten van de

Eerste Minister

Centrum voor

Gelijkheid van Kansen

en voor

Racismebestrijding

 1. Ombudsdienst en groene 4 adjunct-adviseur 01.01.2002-

  telefoonlijn 31.12.2002

  0,5 beambte 01.01.2002-

  31.12.2002

 2. Documentatie- 2 adjunct-adviseur 01.01.2002-

  en informatiedienst 31.12.2002

  2 bestuursassistent 01.01.2002-

  31.12.2002

 3. Vormingsdienst 2 adjunct-adviseur 01.01.2002-

  31.01.2002

  2 maatschappelijk 01.01.2002-

  assistent 31.01.2002

  1,5 bestuursassistent 01.01.2002-

  31.12.2002

  1 klerk 01.01.2002-

  31.01.2002

 4. Impulsfonds 1 adjunct-adviseur 01.01.2002-

  31.01.2002

  II. Ministerie van

  Justitie

 5. Buitendiensten van het

  Directoraat-generaal

  Strafinrichtingen

  1.1. Werken van algemeen 0,5 geneesheer- 01.01.2002-

  nut/Afdelingen antropoloog 31.12.2002

  voor orientatie en

  behandeling

  1.2. Verplegings- 7 paramedicus of zie art. 3

  opdrachten (Brugge) niveau 2 KB

  1.3. Drugs en sexuele 2,5 geneesheer- 01.01.2002-

  delicten antropoloog 31.12.2002

  1 psycholoog zie art. 3

  KB

  4 paramedicus of zie art. 3

  niveau 2 KB

  9 maatschappelijk zie art. 3

  assistent KB

  1 bestuursassistent zie art. 3

  KB

  1.4. Slachtoffers van 7 psycholoog zie art. 3

  sexuele delicten KB

  1 sociaal zie art. 3

  arbeidsinspecteur KB

  10 paramedicus of zie art. 3

  niveau 2 KB

  7 bestuursassistent zie art. 3

  KB

  1.5. Bewaking 140 penitentiair beambte zie art. 3

  KB

  1.6. Overbevolking 161 penitentiair beambte 01.01.2002-

  gevangenissen 31.12.2002

  25 bestuursassistent 01.01.2002-

  31.12.2002

  [1.7. Meerjarenplan 1 industrieel zie art. 3

  Justitie ingenieur KB

  40 maatschappelijk zie art. 3

  assistent KB

  3 adjunct-technisch zie art. 3

  assistant KB

  16 bestuursassistent 01.01.2002-

  31.12.2002]

  1.8. Penitentiair 9 niveau 1 zie art. 3

  Onderzoeks- en KB

  Klinisch 5 paramedicus of zie art. 3

  Observatorium niveau 2 KB

  8 bestuursassistent zie art. 3

  KB

  5 adjunct-penitentiair zie art. 3

  assistent KB

  9 penitentiair beambte zie art. 3

  KB

  1.9. Elektronisch 3 directeur 01.01.2002-

  toezicht 31.12.2002

  5 adjunct-adviseur 01.01.2002-

  31.12.2002

  1 sociaal 01.01.2002-

  arbeidsinspecteur 31.12.2002

  30 maatschappelijk 01.01.2002-

  assistent 31.12.2002

  11 bestuursassistent 01.01.2002-

  31.12.2002

  7 penitentiair agent 01.01.2002-

  31.12.2002

  1.10. Voorwaardelijke 6 adjunct-adviseur zie art. 3

  invrijheidstelling KB

  6 bestuursassistent zie art. 3

  KB

  [1.11. Psychosociale 63 psycholoog 01.01.2002-

  diensten 31.12.2002

  3 sociaal 01.01.2002-

  arbeidsinspecteur 31.12.2002

  14 maatschappelijk 01.01.2002-

  assistent 31.12.2002

  9 bestuursassistent 01.01.2002-

  31.12.2002

  30 adjunct-penitentiair 01.01.2002-

  assistent 31.12.2002]

  1.12. Hoge Commissie 4 bestuursassistent zie art. 3

  voor de Sociale KB

  Verdediging

  1.13. Technisch kader 12 adjunct-technisch zie art. 3

  assistent KB

  1.14. Preventie- en 1 bestuursassistent 01.01.2002-

  beschermingsdienst 31.12.2002

  4 niveau 2 of 3 01.01.2002-

  (bewaking) 31.12.2002

  1.15. Herstelconsulenten 30 adjunct-adviseur 01.01.2002-

  31.12.2002

  2 psycholoog 01.01.2002-

  31.12.2002

  1.16. Snelrecht 7 bestuursassistent 01.01.2002-

  31.12.2002

  57 penitentiair beambte 01.01.2002-

  31.12.2002

  1.17. Externe bewaking 6 penitentiair beambte 01.01.2002-

  31.12.2002

  [1.18 Nationaal gesloten 2 Directeur 01.07.2002-

  centrum voor 31.12.2002

  de minderjarigen

  1 Adjunct-adviseur 01.07.2002-

  31.12.2002

  1 Boekhouder 01.07.2002-

  31.12.2002

  6 Bestuursassistent 01.07.2002-

  31.12.2002

  6 Adjunct-penitentiair 01.07.2002-

  assistent 31.12.2002

  10 Adjunct-technisch 01.07.2002-

  assistent 31.12.2002

  94 Penitentiair beambte 01.07.2002-

  31.12.2002]

 6. Buitendiensten van het

  Directoraat-generaal

  Rechtelijke

  Organisatie

  2.1. Werken van algemeen 5 adjunct-adviseur 01.01.2002-

  nut 31.12.2002

  2.2. Justitiehuizen 1 bestuursassistent zie art. 3

  KB

  2 onthaalbeambte zie art. 3

  KB

  2.3. Snelrecht 18 justitieassistent 01.01.2002-

  31.12.2002

 7. Hoofdbestuur

  3.1. Centrum voor 4 klerk 01.01.2002-

  Informatiewerking 31.12.2002

  3.2. Centraal 8 bestuursassistent 01.01.2002-

  strafregister 31.12.2002

  19 klerk 01.01.2002-

  31.12.2002

  3.3. Commissie voor de 5 adjunct-adviseur 01.01.2002-

  Bescherming van de 31.12.2002

  Persoonlijke 1 bestuursassistent 01.01.2002-

  Levenssfeer 31.12.2002

  1 klerk 01.01.2002-

  31.12.2002

  3.4. Bestuur Veiligheid 2 adjunct-adviseur 01.01.2002-

  van de Staat : 31.12.2002

  sortering van 4 bestuursassistent 01.01.2002-

  documentatie 31.12.2002

  3.5. Bestuur Veiligheid 3 adjunct-adviseur 01.01.2002-

  van de Staat : 31.12.2002

  schadelijk sekten 2 bibliothecaris 01.01.2002-

  31.12.2002

  3.6. Commissie 2 adjunct-adviseur 01.01.2002-

  slachtofferhulp 31.12.2002

  1 bestuursassistent 01.01.2002-

  31.12.2002

  1 klerk 01.01.2002-

  31.12.2002

  3.7. Afgevaardigde van de 1 adjunct-adviseur 01.01.2002-

  Minister bij de 31.12.2002

  auteursrechten 1 directiesecretaris 01.01.2002-

  31.12.2002

  1 bestuursassistent 01.01.2002-

  31.12.2002

  3.8. Dienst voor 18 adjunct-adviseur 01.01.2002-

  Criminele Politiek 31.12.2002

  3 bestuursassistent 01.01.2002-

  31.12.2002

  3.9. Belgisch Staatsblad 1 ingenieur 01.01.2002-

  31.12.2002

  6 adjunct-technicus in 01.01.2002-

  de grafische kunsten 31.12.2002

  3.10. Logistiek 2 industrieel 01.01.2002-

  ingenieur of 31.12.2002

  architect

  3.11. Rechterlijke Orde : 2 veiligheidsbeambte 01.01.2002-

  beheer van de 31.12.2002

  gebouwen

  3.12. Informatie- en 4 adjunct-adviseur 01.01.2002-

  Adviescentrum 31.12.2002

  inzake de

  schadelijke

  sektarische

  organisaties

  3.13. Secretariaat- 2 adjunct-adviseur 01.01.2002-

  generaal : 31.12.2002

  statistieken

  2 bestuursassistent 01.01.2002-

  31.12.2002

  [3.14. Secretariaat- 1 adjunct-adviseur 01.06.2002-

  generaal : 31.12.2002]

  3.15. Secretariaat van de 3 bestuursassistent 01.01.2002-

  Kansspelcommissie 31.12.2002

  3.16. Diverse taken 2 adjunct-adviseur 01.01.2002-

  31.12.2002

  9 bestuursassistent 01.01.2002-

  31.12.2002

  5 veiligheidsbeambte 01.01.2002-

  31.12.2002

  [3.17.Nationaal gesloten 2 Adjunct-adviseur 01.03.2002-

  centrum voor 31.12.2002

  de minderjarigen ]

 8. Nationaal Instituut

  voor Criminologie en

  Criminalistiek

  Uitbreiding van de 3 industrieel zie art. 3

  personeelsformatie ingenieur KB

  8 assistent zie art. 3

  KB

  6 technicus der zie art. 3

  vorsing KB

  1 geschoold werkman 01.01.2002-

  31.12.2002

  III. Ministerie van

  Binnenlandse

  Zaken

 9. Dienst

  Vreemdelingenzaken

  1.1. Algemeen beheer 19 adjunct-adviseur zie art. 3

  KB

  59 bestuursassistent zie art. 3

  KB

  7 klerk zie art. 3

  KB

  3,5 beambte zie art. 3

  KB

  2 geschoold arbeider zie art. 3

  KB

  1 arbeider zie art. 3

  KB

  1.2. Regularisaties 9 adjunct-adviseur 01.01.2002-

  31.12.2002

  28 bestuursassistent 01.01.2002-

  31.12.2002

  2 klerk 01.01.2002-

  31.12.2002

  1.3. Verwijderingen 11 adjunct-adviseur 01.01.2002-

  31.12.2002

  22 bestuursassistent 01.01.2002-

  31.12.2002

  1 klerk 01.01.2002-

  31.12.2002

  1.4. Controle der 4 klerk 01.01.2002-

  gemeenten 31.12.2002

  1.5. Archivering 37 klerk 01.01.2002-

  31.12.2002

  1.6. Vervoer 1 adjunct-adviseur 01.01.2002-

  31.12.2002

  5 veiligheidsbeambte 01.01.2002-

  31.12.2002

  1.7. Beroepen 2 adjunct-adviseur 01.01.2002-

  31.12.2002

  2 bestuursassistent 01.01.2002-

  31.12.2002

  1 klerk 01.01.2002-

  31.12.2002

  1.8. EER-onderdanen 3 adjunct-adviseur 01.01.2002-

  31.12.2002

  9 bestuursassistent 01.01.2002-

  31.12.2002

  1.9. Naturalisatie- 1 adjunct-adviseur 01.01.2002-

  aanvragen 31.12.2002

  17 bestuursassistent 01.01.2002-

  31.12.2002

  1.10. Postdienst en 3 bestuursassistent 01.01.2002-

  register 31.12.2002

  10 klerk 01.01.2002-

  31.12.2002

  1.11. Personeel 1 adjunct-adviseur 01.01.2002-

  31.12.2002

  1 bestuursassistent 01.01.2002-

  31.12.2002

  1.12. Minderjarigen 4 bestuursassistent 01.01.2002-

  31.12.2002

  1.13. Strijd tegen 2 adjunct-adviseur 01.01.2002-

  illegale 31.12.2002

  immigratie 5 bestuursassistent 01.01.2002-

  31.12.2002

  1.14. Grensinspectie- 2 bestuursassistent 01.01.2002-

  dienst 31.12.2002

  1.15. Visa (kort verblijf 1 adjunct-adviseur 01.01.2002-

  en informatie- en 31.12.2002

  communicatiecel) 3 bestuursassistent 01.01.2002-

  31.12.2002

  1.16. Informatica 3 bestuursassistent 01.01.2002-

  31.12.2002

  1.17. Taken van 4 adjunct-adviseur 01.01.2002-

  gerechtelijke 31.12.2002

  politie 7 bestuursassistent 01.01.2002-

  31.12.2002

 10. Vaste Beroepscommissie

  voor Vluchtelingen

  2.1. Algemeen beheer 1 adjunct-adviseur zie art. 3

  KB

  3 bestuursassistent zie art. 3

  KB

  1 klerk zie art. 3

  KB

  2.2. Onthaal 2...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT