Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Sport - ADEPS. - Algemene Dienst Lichamelijke Opvoeding, Sport en Openluchtleven. - Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk bes

Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Sport - ADEPS. - Algemene Dienst Lichamelijke Opvoeding, Sport en Openluchtleven. - Nationale Orden. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 4 februari 2002 wordt tot officier in de Kroonorde benoemd Mevr. Beckers, Christine Marie Monique...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT