30 JANUARI 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden van oudere werknemers en tot vaststelling van het bedrag van die toelage., de 30 janvier 2003

(Opgeheven)

Wijziging(en)

---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------BEELD :KONINKLIJK BESLUIT VAN 01-07-2006 GEPUBL. OP 01-08-2006

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT