Aanwijzingen Bij koninklijk besluit van 20 maart 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2002, wordt de heer Alsteens Olivier aangewezen als titularis van de managementfunctie -1 van de Fede

Aanwijzingen

Bij koninklijk besluit van 20 maart 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2002, wordt de heer Alsteens Olivier aangewezen als titularis van de managementfunctie -1 van de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten - Directeur-generaal « Externe Communicatie », in het Frans taalkader.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Krachtens de aanvullende akte bij de overeenkomst tussen de Belgische Staat en de Belgische Federale Voorlichtingsdienst, ondertekend op 14 juni 2001, wordt de heer Alsteens, Olivier, belast met het dagelijks bestuur van de Belgische Federale Voorlichtingsdienst.

De Raad van bestuur van de Belgische Federale Voorlichtingsdienst heeft akte genomen van deze...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT