Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 31-12-1994 en tekstbijwerking tot 30-11-1995)., de 27 décembre 1994

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

  1. vissersvaartuig : een vaartuig vermeld in de " Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen ";

  2. i. c. e. s.-gebieden : de in de mededeling van de EG-Commissie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van 24 december 1985 en 31 december 1985 bepaalde gebieden en sektoren;

  3. visvergunning : visvergunning zoals bepaald in het koninklijk besluit van 21 juni 1994 tot het instellen van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 december 1994.

Art. 2. De aanvoer van schol met een lengte van minder dan 27 cm is verboden.

Art. 3. Het totale tongquotum in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Scheldeëstuarium), uitgedrukt in aanvoergewicht, voor behouden aan de vissersvaartuigen met een motorvermogen van 300 pk of minder, bedraagt voor periode van 1 januari 1995 tot en met 31 december 1995, 810 ton.

Bij uitputting van dit quotum is het aan die vissersvaartuigen tot en met 31 december 1995 verboden nog tong aan te voeren uit de i.c.e.s.

gebieden II, IV (Noordzee en Scheldeëstuarium).

Art. 4. Het totale tongquotum in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Scheldeëstuarium), uitgedrukt in aanvoergewicht, voorbehouden aan de vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 300 pk, bedraagt voor de periode van 1 januari 1995 tot en met 31 december 1995, 1 571 ton.

Bij uitputting van dit quotum is het aan die vissersvaartuigen tot en met 31 december 1995 verboden nog tong aan te voeren uit de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Scheldeëstuarium).

Art. 5. Vanaf 1 december 1995 tot en met 31 december 1995 is het verboden dat in de ices.-gebieden II, IV (Noordzee en Scheldeestuarium) de tongvangst van een vissersvaartuig een hoeveelheid overschrijdt die gelijk is aan 3 000 kg vermeerderd met een hoeveelheid die gelijk is aan 10 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in pk. De hoeveelheid tong wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

Art. 6. In afwijking van artikel 5 is het vanaf 1 december 1995 tot en met 31 december 1995 verboden dat in de ices.-gebieden II, IV (Noordzee en Scheldeëstuarium) de tongvangst van een vissersvaartuig met een motorvermogen van 300 pk of minder, een hoeveelheid overschrijdt die gelijk is aan 3 000 kg. De hoeveelheid tong wordt uitgedrukt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT