21 JUNI 2011. - Koninklijk besluit betreffende de kwaliteitsvoorwaarden die door de aanvrager van een aanvullende vergunning dienen te worden vervuld inzake kansspelen

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

 1. Inleiding

  Het huidige ontwerp van koninklijk besluit dat U wordt voorgelegd kadert in de ten uitvoerlegging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, hierna de Kansspelwet genoemd.

  Met de wijziging van de kansspelwet wil de Belgische wetgever een eerste aanzet geven om internetspelen te kanaliseren via controleerbare kanalen en op een meer coherente wijze.

  Het algemeen verbod op internetspelen dat sinds 1999 bestond, werd door de wetswijziging van 10 januari 2010 afgezwakt en vervangen door een kanaliserend aanvullend aanbod door de bestaande vergunninghouders. Op deze manier wordt het ongecontroleerde internetgebeuren ingebed en binnen bepaalde werkzame perken gebracht.

  Het inrichten van deze kansspelen werd afhankelijk gemaakt van het hebben van een aanvullende vergunning (zie artikel 25 van de Kansspelwet).

  Voorliggend ontwerp van koninklijk besluit bepaalt op grond van artikel 43/8, § 2, 1°, de kwaliteitsvoorwaarden die door de aanvrager van een aanvullende vergunning dienen te worden vervuld en dient samen gelezen te worden met het koninklijk besluit betreffende de vorm van de aanvullende vergunning en de wijze waarop de aanvragen voor een aanvullende vergunning moeten worden ingediend en onderzocht.

  Het is algemeen geweten dat kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten meer risico's inhouden dan kansspelen geëxploiteerd in de reële wereld. Het is dan ook hoogdringend een eerste aanzet te geven in de uitbouw van een regulerend kader in het bijzonder door het uitreiken van aanvullende vergunningen aan betrouwbare operatoren.

  De evolutie van de informatiemaatschappij-instrumenten en het feit dat vóór 1 januari 2011 enkel sprake was van een illegale markt, zorgen ervoor dat de ervaringen in de exploitatie van kansspelen door vergunde operatoren dienstig zijn om een efficiënt en effectief regelgevend kader uit te werken binnen de krijtlijnen die de wetgever beoogt.

  Het ontbreken van alle koninklijke besluiten die deze materie zullen regelen verhindert niet dat reeds aanvullende vergunningen worden uitgereikt, omdat dringend werk moet worden gemaakt van het tot stand brengen van een legale markt door het uitreiken van de nodige vergunningen.

  De operatoren die in aanmerking komen, hebben reeds een vergunning bij de kansspelcommissie, maar geenszins zijn zij verplicht een aanvullende vergunning aan te vragen. Evenmin zijn zij verplicht een aanvullende vergunning te blijven exploiteren als zij het bedrijfseconomisch niet langer haalbaar achten.

  De Raad van State meent dat het besluit de voorwaarden onvoldoende nader bepaalt die de aanvragers van de vergunning dient te vervullen. Het is echter niet altijd duidelijk op welke artikelen deze opmerking slaat. Bovendien zijn de algemene bepalingen van hoofdstuk I ook bepalingen die slaan op elk van de daarna volgende hoofdstukken, maar het werd weinig zinvol geacht deze in elk desbetreffend hoofdstuk te hernemen.

  Er kan worden gesteld dat het minimale, doch voldoende, voorwaarden zijn. Het is van bijzonder belang dat vergunningshouders reeds bepaalde voorwaarden vervullen, voor het verkrijgen van een vergunning in de reële wereld, vooraleer zij een aanvullende vergunning kunnen bekomen. De ervaringen met een legale markt van internet zijn zeer minimaal, zodat voorlopig datgene wordt geëist wat strikt noodzakelijk is. Bovendien dient rekening te worden gehouden met hogere wetgeving die niet in het koninklijk besluit kan worden herhaald. De opgelegde voorwaarden zijn van die aard dat zij toelaten betrouwbare operatoren kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten te laten exploiteren.

 2. Artikelsgewijze bespreking

  Artikel 1 en 2 geven de algemene bepalingen mee voor de aanvrager die belangrijk zijn voor een correct verloop van de exploitatie van kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten.

  Deze vereisten staan op zichzelf, maar kunnen ook samen gelezen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT