5 MAART 2006. - Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van het Tariferingsbureau

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, inzonderheid op artikel 9bis, ingevoegd bij de wet van 2 augustus 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 januari 2003 tot benoeming van de leden van het Tariferingsbureau;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie en Onze Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Uit hun functie als leden van het Tariferingsbureau wordt eervol ontslag verleend aan :

- Mevr. S. NoÎl,

- Mevr. Y. Somers,

als vaste leden, in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de verzekeringsondernemigen;

- De heer R. Putteman,

- De heer A. Van de Weghe,

als plaatsvervangende leden, in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de verzekeringsondernemigen.

Art. 2. Worden benoemd tot vaste leden van het Tariferingsbureau in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de verzekeringsondernemingen :

- De heer R. Putteman,

- De heer A. Van de Weghe.

Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van het Tariferingsbureau in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de verzekeringsondernemingen :

- Mevr. S. NoÎl,

- Mevr. Y. Somers.

Art. 3. Uit zijn functie als plaatsvervangende lid van het Tariferingsbureau wordt eervol ontslag verleend aan :

- de heer Marc Iliano.

Art. 4. Wordt benoemd tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT