1 JULI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2008 houdende bepaling van het aantal leden van het Federaal Aansturingsbureau, opgericht bij de programmawet I van 27 december 2006 en tot bepaling van het administratief en geldelijk statuut van sommige van zijn leden evenals van de leden van het secretariaat

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek, de artikelen 6, 8 en 10 van het Sociaal Strafwetboek;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën (aan de Minister van Sociale Zaken), gegeven op 1 juni 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën (aan de Minister van Werk), gegeven op 1 juni 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën (aan de Minister van Justitie), gegeven op 6 juni 2011;

Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris van Begroting, gegeven op 17 juni 2011;

Gelet op het advies 2011/003 van de Adviesraad van het sociaal strafrecht, gegeven op 9 juni 2011, met toepassing van artikel 97, 4°, van het Sociaal Strafwetboek;

Gelet op de hoogdringendheid gemotiveerd door het feit dat de artikelen 309 tot 324 van de programmawet I van 27 december 2006 tot oprichting van de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst inzake de strijd tegen sociale fraude en illegale arbeid, de arrondissementscellen en de partnerschapscommissie worden opgeheven op 1 juli 2011, de datum waarop de wet van 6 juni tot invoering van het Sociaal Strafwetboek in werking treedt; Overwegende dat ingevolge de opheffing van deze artikelen sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 16 december 2008 houdende bepaling van het aantal leden van het Federaal Aansturingsbureau, opgericht bij de programmawet I van 27 december 2006 en tot bepaling van het administratief en geldelijk statuut van sommige van zijn leden evenals van de leden van het secretariaat, die verwijzen naar de programmawet I van 27 december 2006, in overeenstemming moeten worden gebracht met het Sociaal Strafwetboek; Overwegende dat de maatregelen van onderhavig besluit die in hoofdzaak technisch van aard zijn, op dezelfde datum in werking moeten treden als het Sociaal Strafwetboek teneinde een juridische basis te geven aan het koninklijk besluit van 16 december 1998 en de rechtszekerheid van zijn bepalingen te waarborgen; het huidig koninklijk besluit wordt voor dringend advies aan de Raad van State voorgelegd;

Gelet op het advies 49.893/1 van de Raad van State, gegeven op 23 juni 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van state, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, de Minister van Werk, de Minister van Justitie, de Minister van Zelfstandigen, de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT