1 JULI 2011. - Koninklijk besluit tot aanneming van een bestek voor de spoorweginfrastructuur

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, artikel 6, § 2, derde lid, vervangen bij de wet van 26 januari 2010;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Overwegende het gemotiveerde en uitvoerig advies van de spoorweginfrastructuurbeheerder gegeven op 4 mei 2011;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 mei 2011;

Gelet op advies 49.596/4 van de Raad van State, gegeven op 25 mei 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Eerste Minister en de Staatssecretaris voor Mobiliteit,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De vereisten van toepassing op de spoorweginfrastructuur worden aangenomen als veiligheidsvoorschrift. Deze vereisten worden vastgelegd overeenkomstig de tekst in bijlage bij dit besluit.

Art. 2. De Minister bevoegd voor het Spoorvervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 juli 2011.

ALBERT

Van Koningswege :

De Eerste Minister,

Y. LETERME

De Staatssecretaris voor Mobiliteit,

E. SCHOUPPE

Bijlage Bestek voor de spoorweginfrastructuur

De vereisten van toepassing op de spoorweginfrastructuur bestaan uit 2 delen :

Deel A : Van toepassing zijnde vereisten op het subsysteem Infrastructuur

Deel B : Van toepassing zijnde vereisten op het subsysteem Energie

Deel A : Van toepassing zijnde vereisten op het subsysteem Infrastructuur

 1. Gebruikte afkortingen

  AfkortingBetekenisTSITechnische Specificatie inzake interoperabiliteitTSI HSTSI High Speed (van toepassing op het Trans-Europees hogesnelheidsspoorwegsysteem)TSI CRTSI Conventional Rail (van toepassing op het Trans-Europees conventioneel spoorwegsysteem)TEN-lijn/infrastructuurLijn/infrastructuur die deel uitmaakt van het Trans-Europees netwerk (Trans European Network)

 2. Referentiedocumenten

  2.1. Technische specificaties voor interoperabiliteit (TSI)

  - TSI INS HS : Technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem "infrastructuur" van het Trans-Europees hogesnelheidsspoorwegsysteem gepubliceerd in het Europees publicatieblad L77/1 van 19 maart 2008 door beschikking van de Commissie van 20 december 2007 - ref : 2008/217/EG, of ieder volgend document dat dit vervangt;

  - TSI INS CR : Technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem "infrastructuur" van het Trans-Europees conventioneel spoorwegsysteem gepubliceerd in het Europees publicatieblad L126 van 14 mei 2011 door beschikking van de Commissie van 26 april 2011 - ref : 2011/275/EU, of ieder volgend document dat dit vervangt;

  2.2. Europese-normen

  - EN 15273 -3 : Spoorwegtoepassingen - Omgrenzingsprofielen - Deel 3 : Vrije ruimteprofiel;

  - EN 13848-1 : Railtoepassingen - Bovenbouw - Geometrische kwaliteit van het spoor - Deel. 1 : Beschrijving van de spoorgeometrie;

  - NBN EN ISO 9001 : Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen.

  Opmerking : Tenzij anders vermeld, is het steeds de laatste versie van de norm die van toepassing is.

  2.3. Andere documenten

  - Ministerieel besluit van 30 juli 2010 tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden;

  - De Netverklaring van de infrastructuurbeheerder;

  - Het Register van de Infrastructuur.

  De infrastructuurbeheerder onderhoudt de nodige interne reglementaire technische voorschriften om de conformiteit met de eisen van de TSI en met de nationale regels te waarborgen.

 3. Nationale regels van toepassing

  3.1. Technische en functionele specificaties

  3.1.1. Lijncategorieën

  De TEN-lijnen werden gedefinieerd door de Beslissing 884/2004/EC van het Europees Parlement en van de Europese Raad van 29 april 2004, die de Beslissing 1692/96/EC verandert.

  De kaart met de lijnen opgenomen in het Trans-Europees netwerk staat in de Netverklaring en haar bijlagen.

  Voor projecten voor een nieuwe infrastructuur of de verbetering van een bestaande infrastructuur, zal de classificatie van de infrastructuur in het « basis »-TEN-net of in de « andere » TEN-lijnen bepaald worden conform de wet van 26 januari 2010 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap en zijn uitvoeringsbesluiten.

  3.1.2. Prestatieparameters

  De minimum prestatieparameters zijn opgenomen in de TSI CR INS en TSI HS INS.

  Naast deze grenswaarden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT