9 MAART 2006. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de externe leden van de raadgevende aankoopcommissie van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij »

De Minister van Wetenschapsbeleid,

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, inzonderheid op artikel 47, § 3, tweede lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 14 maart 2005;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 maart 2000 tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij », inzonderheid op artikel 18;

Gelet op de lijst van de kandidaten opgesteld door de directeur van het Centrum,

Besluit :

Artikel 1. De raadgevende aankoopcommissie van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij », wordt uit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT