Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Ministerieel besluit tot voorlopige aanduiding van ankerplaatsen Bij ministerieel besluit van 14 juni 2011 wordt voorlopig aang

Ministerieel besluit tot voorlopige aanduiding van ankerplaatsen

Bij ministerieel besluit van 14 juni 2011 wordt voorlopig aangeduid, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, gewijzigd bij de decreten van 21 oktober 1997, 18 mei 1999, 8 december 2000, 21 december 2001, 19 juli 2002, 13 februari 2004, 10 maart 2006, 16 juni 2006 en 27 maart 2009 :

de ankerplaats de Polder van Stabroek met overgangszone naar de Noorderkempen te Stabroek, Kapellen en Antwerpen (Ekeren)

Het algemeen belang dat de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT