28 NOVEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut en de bezoldigingsregeling van de aalmoezenier en de morele consulent bij de Dienst Zeevisserij van het Ministerie van Middenstand en Landbouw

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, inzonderheid artikel 16, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 september 1969, 13 september 1972 en 1 augustus 1975;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1994 houdende oprichting, organisatie en vastlegging van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 maart 1995 tot vervollediging van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 januari 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 december 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het niet aan het statuut van het rijkspersoneel onderworpen personeel bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 januari 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 mei 1999;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 31 mei 2000;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 25 juli 2000;

Gelet op het protocol nr. 99-01-19/30 van 17 juli 2001 van het sectorcomité V, Landbouw en Middenstand;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat onverwijld reglementaire bepalingen moeten worden vastgesteld om de administratieve en geldelijke toestand van de aalmoezenier en van de morele consulent in hun functies bij de Dienst Zeevisserij vast te stellen.

Op de voordracht van Onze Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK I. - Administratief statuut

Artikel 1. De graden van aalmoezenier en van morele consulent worden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw opgericht.

Art. 2. § 1. De aalmoezenier wordt op een lijst van twee kandidaten aan de minister die bevoegd is voor de Zeevisserijsector voorgedragen door de bisschop van Brugge.

De morele consulent wordt op een lijst van twee kandidaten aan de Minister die bevoegd is voor de Zeevisserijsector...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT