9 OKTOBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een subsidie aan de autobus- en autocarsector die een omzetdaling hebben ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 en artikel 87, § 1;

- de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, artikel 3, derde lid;

- het decreet van 20 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019;

- het decreet van 26 juni 2020 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020;

- het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 35.

Vormvereisten

De volgende vormvereiste(n) zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 21 september 2020;

- De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, heeft zijn akkoord gegeven op 24 september 2020;

- De Europese Commissie verleende haar goedkeuring voor deze steunmaatregel op 6 oktober 2020;

- Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat de gevolgen van de federale corona-maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 zo snel mogelijk moeten worden ingeperkt en de ondernemingen die met een zwaar omzetverlies geconfronteerd worden zo snel mogelijk financieel te ondersteunen.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- dat de gevolgen van de federale corona-maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 zo snel mogelijk moeten worden ingeperkt en de ondernemingen die een omzetdaling hebben van de mogelijke falingen door zware inkomensverliezen worden gevrijwaard;

- dat ten gevolgen van de federale coronamaatregelen zoals beslist door de Nationale Veiligheidsraad vanaf donderdag 12 maart 2020 en ten gevolge van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, alle niet-essentiële reizen en verplaatsingen in de vrijetijdssfeer, waaronder de quasi totaliteit van de autocarreizen, werden verboden en dat alle scholen werden gesloten. Hierdoor daalde de omzet van de autobus- en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT