9 MAART 2023. - Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 28 november 2018 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de erkenning van de Waalse gewestelijke maatschappijen van onderlinge bijstand, van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en van de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail als Waalse verzekeringsinstellingen voor de rekening van de Franse Gemeenschap (1)

Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Dit decreet regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet aangelegenheden bedoeld in de artikelen 127 en 128 ervan.

Art. 2. Instemming wordt verleend met het Samenwerkingsakkoord van 28 november 2018 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de erkenning van de Waalse gewestelijke maatschappijen van onderlinge bijstand, van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en van de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail als Waalse verzekeringsinstellingen voor de rekening van de Franse Gemeenschap.

Art. 3. Dit decreet heeft uitwerking op 1 januari 2019.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 9 maart 2023.

De Minister-President,

E. DI RUPO

De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra,

W. BORSUS

De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie, Mobiliteit en Infrastructuren,

Ph. HENRY

De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie en Sociale Economie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten,

C. MORREALE

De Minister...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT