9 JUNI 2022. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opening wordt toegelaten van een vestiging voor basisonderwijs van type 5 de school' Les Coquelicots ' te Doornik die verbonden is aan de school voor basisonderwijs ' les Co'Kain ' te Kain in dezelfde gemeente als die van het hoofdgebouw en die haar deuren op 1 februari 2022 opendoet

De regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs, artikel 1.7.3-1, § 2;

Gelet op het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs, inzonderheid de artikelen 35, 4°, 185, § 1, en 196 ;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2021 waarbij de opening wordt toegelaten van een vestiging van het gespecialiseerd basisonderwijs van type 5 de school" Mandarine " te Doornik die verbonden is aan de school van het basisonderwijs " les Co'Kain " te Kain in dezelfde gemeente als die van het hoofdgebouw en die haar deuren op 1 november 2021 opendoet;

Overwegende de aanvraag van de inrichtende macht van Co'Kain te Kain om een vestiging van het secundair onderwijs van type 5 de school " Mandarine » gevestigd Rue Despars, 94, te 7500 Doornik, te organiseren;

Overwegende de doelstelling om een aangepast onderwijs te bieden in een adequate omgeving;

Overwegende dat de vestiging gepland was voor 1 november 2021 en niet voor 1 september 2021, is reeds een verzoek om afwijking ingediend bij de regering;

Overwegende de vertragingen bij de bouw en de inrichting van de door de psychiatrische instelling geplande lokalen, wordt de voor 1 november 2021 geplande opening van de inrichting uitgesteld tot 1 februari 2022, moet bij de regering een verzoek om afwijking worden ingediend;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 augustus 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 9 juni 2022;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De regering geeft haar toestemming, overeenkomstig de artikelen 35, 4°, 185, § 1, en 196 van het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT