9 FEBRUARI 2023. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Beleidsgroep 'Wetenschapsbeleid' van de 'Conseil économique, social et environnemental de Wallonie' (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië)

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 6 november 2008 tot rationalisering van de adviesverlenende functie, gewijzigd bij het decreet van 16 februari 2017;

Gelet op het decreet van 27 mei 2014 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2017 tot aanwijzing van de leden van de Beleidsgroep "Wetenschapsbeleid" van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië), zoals gewijzigd, artikel 1;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019 tot regeling van de werking van de Waalse Regering, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 januari 2022 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op de noodzaak om de Beleidsgroep "Wetenschapsbeleid" van het "Comité économique, social et environnemental de la Wallonie" volledig te hernieuwen na het verstrijken van de mandaten van de leden, dd 21 december 2022;

Op de voordracht van de Minister van Onderzoek;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De Regering wijst volgende vertegenwoordigers aan in de Beleidsgroep "Wetenschapsbeleid" van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" voor een periode van vijf jaar die aanvangt op datum van goedkeuring door de Waalse Regering:

Gewone Leden Plaatsvervangende leden Vertegenwoordigers van « CESE Wallonie" Jean-Christophe DEHALU (UWE) Samuël SAELENS (UWE) Julie LEROY (UWE) Anne REUL (UWE) Philippe DENOEL (UWE) Carine LAMBERT (UWE) Olivier VANDENABEELE (UCM) M. Thibaut DE CLERCK (FWA) Benoît HALLET (UNIPSO) Yves SMEETS (UNIPSO) Laure HOMERIN (FGTB) Nicolas LATTEUR(FGTB) Zoé RONGE (FGTB) Xavier CORNET (FGTB) Muriel RUOL (CSC) France-Lise CARON (CSC) Jean-Paul COUTELIER (CSC) Xavier LORENT (CSC) Martine EVRAUD (CSC) Laurent PIRNAY (FGTB) Vertegenwoordigers van de universiteiten actief in het Waalse Gewest, erkend in artikel 10...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT