9 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 15.000 euro aan de vzw Friendship Belgium voor het project 'Blue Mangrove Fund'

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021,

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1, gewijzigd bij de wet van 7 juni 1994;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikel 48, derde lid, en artikelen 121 tot 124;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 26 november 2021

Overwegende dat Friendship Belgium tot doel heeft om het werk van Friendship, een internationale ngo, door financiële en andere middelen te mobiliseren teneinde de armste bevolkingsgroepen te helpen, onder andere op het vlak van rampenparaatheid en aanpassing aan klimaatverandering ;

Overwegende het Blue Mangrove Fund, waaraan Friendship Belgium bijdraagt en dat investeert in het aanplanten en beschermen van een mangrovewoud in Bangladesh;

Overwegende het belang van mangroves in de strijd tegen klimaatverandering zowel voor mitigatie als voor adaptatie en hun belang voor de biodiversiteit op een mondiaal niveau als unieke ecosystemen;

Overwegende dat dit project bijdraagt aan het federaal milieubeleid dat het belang van mangroves als koolstofputten, unieke ecosystemen en oplossing voor het versterken van de veerkracht van kustzones volledig erkent en dat ook de noodzaak erkent voor België om bij te dragen aan dergelijke oplossingen in ontwikkelingslanden;

Op de voordracht van de minister van Leefmilieu,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Een toelage van maximum 15.000 euro ingeschreven op het krediet voorzien in organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.33.00.01 (programma 25.55.1) van het budget van de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2021 wordt toegekend aan de vzw Friendship Belgium, die haar zetel heeft op Jules Cockxstraat 8-10 in 1160 Brussel, (ondernemingsnummer 0697.951.622) vertegenwoordigd door Stéphane Van Haute, bestuurder

Art. 2. De periode gedekt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT