9 DECEMBER 2021. - Decreet houdende wijziging van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen (1)

Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1. In artikel 2 van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, voor het laatst gewijzigd bij de wet van 28 juni 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in paragraaf 1, 2°, worden de woorden "dat door de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling) wordt aangewezen en" ingevoegd tussen het woord "bedrijf" en de woorden "dat de dienstencheques uitgeeft";

 2. in paragraaf 2, eerste lid, c. worden de woorden "aanspraak maken op" vervangen door de woorden "bij een bevoegde openbare dienst voor tewerkstelling in België ingeschreven zijn en, in voorkomend geval, aanspraak maken op",

 3. in paragraaf 2, eerste lid, wordt f. vervangen als volgt:

  "f. de onderneming:

  1) moet niet in staat van faillissement verkeren;

  2) mag in de voorbije drie jaar niet verwikkeld geweest zijn in een faillissement, liquidatie of gelijkaardige verrichting;";

 4. in paragraaf 2, eerste lid, g. worden de woorden "heeft één persoon die in de afgelopen vijf jaar" ingevoegd tussen de woorden "de onderneming" en de woorden "heeft deelgenomen aan de";

 5. paragraaf 2, eerste lid, wordt aangevuld met de punten i., j., k., l. en m. die als volgt luiden :

  "i. de onderneming heeft noch rechtstreeks noch via tussenpersonen onder haar bestuurders, zaakvoerders, vertegenwoordigers of personen die bevoegd zijn de onderneming te binden, een persoon :

  1) wier burgerlijke en politieke rechten zijn ontnomen;

  2) die een verbod heeft gekregen om een bedrijf te exploiteren krachtens Boek XX, Titel IX van het Wetboek van economisch recht;

  3) die in de afgelopen vijf jaar verantwoordelijk is gehouden voor de verbintenissen of de schulden van een failliet verklaarde vennootschap of vereniging of waarvoor de rechter de kwijtschelding van de schulden niet uitgesproken heeft;

  4) die in de afgelopen vijf jaar veroordeeld werd voor elke overtreding begaan op fiscaal of sociaal vlak of op het gebied van de wettelijke of reglementaire bepalingen betreffende de uitoefening van de activiteit van de erkende onderneming;

  5) die in de voorbije drie jaar verwikkeld is geweest in een faillissement, verlieslatende liquidatie of gelijkaardige verrichting;";

  6) die in de afgelopen drie jaar betrokken is geweest bij een bedrijf waarvan de vergunning is ingetrokken;

  7) die in de laatste tien jaar veroordeeld is wegens intimidatie of discriminerende praktijken;

  1. de onderneming neemt de in Boek VI van het Wetboek van economisch recht neergelegde regels ter bescherming van de consument ten opzichte van de gebruikers in acht;

  2. vanaf het vierde kalenderjaar volgend op het jaar waarin de erkenning werd verleend, bedraagt de gemiddelde wekelijkse arbeidstijd die is overeengekomen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques en die tewerkgesteld zijn in een vestigingseenheid die gevestigd is in het Waalse Gewest van de erkende onderneming, minstens negentien uur, overeenkomstig de door de Regering vastgestelde modaliteiten;

  3. de erkende onderneming biedt negen uur opleiding per jaar aan elke voltijds equivalente werknemer in dienst met een arbeidsovereenkomst dienstencheques en die werkzaam is in een vestigingseenheid in het Waals Gewest, overeenkomstig de door de Regering vastgestelde modaliteiten;

  4. de onderneming leeft de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, de Codex over het Welzijn op het Werk en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 72 van 30 maart 1999 betreffende het beleid ter voorkoming van stress door het werk na, en is niet veroordeeld voor pesterijen of discriminerende praktijken. ";

 6. in paragraaf 2 wordt tussen het eerste en het tweede lid volgend lid ingevoegd:

  "Voor de toepassing van lid 1, punt l., wordt onder opleiding verstaan, een beroepsopleiding die het mogelijk maakt vaardigheden te verwerven die verband houden met activiteiten op het gebied van dienstencheques, alsmede een beroepsopleiding die de beroepsmobiliteit van werknemers binnen of buiten de dienstenchequesector bevordert. Wanneer de werknemer deeltijds tewerkgesteld is, wordt het minimumaantal te organiseren opleidingsuren aangepast volgens de door de Regering vastgestelde procedures. ";

 7. in paragraaf 2, vijfde lid, dat lid 6 is geworden, worden de woorden ""Conseil économique et social de la Wallonie "...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT