9 DECEMBER 2021. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2020 tot aanwijzing van de leden van de Klachtencommissie voor de classificatie van films

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 25 april 2019 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 februari 2019 tussen de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel Hoofdstedelijk Gewest betreffende de classificatie van films, vertoond in Belgische bioscoopzalen, artikel 9 ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2020 tot aanwijzing van de leden van de Klachtencommissie voor de classificatie van films;

Overwegende de ontslagneming op 30 juni 2021 van de heer Pascal Minotte ;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid voor de Franse Gemeenschap om 7 leden aan te wijzen om de commissie samen te stellen die in totaal 18 leden telt ;

Overwegende de kandidatuur van de heer Arnaud Zarbo ;

Dat de kandidaat een gelijkaardig profiel heeft als het ontslagnemend lid ;

Dat hij blijk geeft van een nuttige ervaring op het gebied van het gebruik van de media door de jongeren ;

Dat hij geldig aangesteld kan worden als lid van de Klachtencommissie voor de classificatie van films ;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1, 6°, van het besluit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT