8 OKTOBER 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 september 2005 tot aanwijzing of erkenning van de voorzitter, van drie ondervoorzitters en van de bijzitters en griffiers van de kamer van beroep van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren

 
GRATIS UITTREKSEL

De Waalse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode, inzonderheid op artikel 187, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29 september 2005 tot aanwijzing of erkenning van de voorzitter, van drie ondervoorzitters en van de bijzitters en griffiers van de kamer van beroep van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse regering van 14 juni 2007, 28 februari 2008, 15 november 2012, 20 juni 2013, 4 mei 2017 en 14 mei 2020;

Gelet op het evaluatierapport van 28 september 2020 betreffende de weerslag van het project op de respectievelijke stand van zaken van vrouwen en mannen, overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 3,1 °, van het besluit van de Waalse Regering van 29 september 2005 tot aanwijzing of erkenning van de voorzitter, van drie ondervoorzitters en van de bijzitters en griffiers van de kamer van beroep van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Gewest ressorteren, laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 4 mei 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in punt a) wordt de heer Pierre-Yves Bolen vervangen door mevrouw Eve-Marie Rihoux, eerste attachée, als gewone bijzitter;

  2. in punt f) wordt de heer Serge Passelecq vervangen door mevrouw Christine Van Gaeveren, attachée, als gewone bijzitter.

    ...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT