8 MAART 2024. - Decreet tot instelling van een kotlabel en tot wijziging van de regelgeving over de geconventioneerde verhuur (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:Decreet tot instelling van een kotlabel en tot wijziging van de regelgeving over de geconventioneerde verhuurHOOFDSTUK 1. - Inleidende bepalingArtikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009Art. 2. In artikel 1.1.3, 138° /0, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, ingevoegd bij het decreet van 9 juli 2021, wordt het woord "Wonen-Vlaanderen" telkens vervangen door de woorden "Wonen in Vlaanderen".Art. 3. In artikel 9.1.4, § 3, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:1° in het eerste lid worden de woorden "kunnen de energiehuizen de volgende categorieën van persoonsgegevens aan Wonen-Vlaanderen bezorgen" vervangen door de zinsnede "of om Wonen in Vlaanderen de mogelijkheid te bieden na te gaan of een aanvrager of begunstigde van de subsidies, vermeld in artikel 5.52/1 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, voldoet aan de voor- waarden die de Vlaamse Regering vaststelt ter uitvoering van artikel 5.52/1, derde lid, van de voormelde codex, kunnen de energiehuizen de volgende categorieën van persoonsgegevens aan Wonen in Vlaanderen bezorgen";2° in het tweede, derde en vierde lid wordt het woord "Wonen-Vlaanderen" vervangen door de woorden "Wonen in Vlaanderen".Art. 4. In artikel 12.4.1, § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 9 juli 2021, wordt het woord "Wonen-Vlaanderen" vervangen door de woorden "Wonen in Vlaanderen".HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017Art. 5. In artikel 6, 3°, i), van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020, worden de woorden "sociale huisvestingsmaatschappijen" vervangen door het woord "woonmaatschappijen".HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de Vlaamse Codex Wonen van 2021Art. 6. In artikel 1.3, § 1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, het laatst gewijzigd bij het decreet van 22 december 2023, wordt punt 74° opgeheven.Art. 7. In artikel 2.10, § 2, van dezelfde codex wordt punt 1° vervangen door wat volgt:"1° hetzij de woonfunctie die blijkt uit een omgevingsvergunning of meldingsakte als vermeld in artikel 6 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning die voor die woning is uitgereikt. Bij een woning waarvoor er geen vergunning of melding is, of waarvan de functie niet duidelijk blijkt uit een vergunning of melding, wordt de functie afgeleid uit het gewoonlijk gebruik van de woning dat voorafging aan het vermoeden van leegstand, zoals dat blijkt uit aangiften, akten of bescheiden;".Art. 8. In artikel 2.34, § 1, van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt:"Dit artikel is van toepassing in geval van een samenvoeging van gemeenten als vermeld in deel 2, titel 8 en 9, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, waarbij de samenvoegingsdatum vastgesteld wordt op een latere datum dan 1 januari 2019.";2° in het tweede lid, 1°, wordt de zinsnede "artikel 5, 5° " vervangen door de zinsnede "artikel 343, 2° ";3° in het tweede lid, 2°, wordt de zinsnede "artikel 5, 4° " vervangen door de zinsnede "artikel 343, 4° ";4° in het tweede lid, 3°, wordt de zinsnede "artikel 5, 2° " vervangen door de zinsnede "artikel 343, 8° ".Art. 9. In artikel 3.5, tweede lid, 2°, van dezelfde codex worden tussen het woord "procedure" en het woord "voor" de woorden "en de voorwaarden" ingevoegd.Art. 10. In artikel 3.56 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 9 juli 2021 en gewijzigd bij het decreet van 21 april 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:1° aan paragraaf 1 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:"In afwijking van het eerste lid worden persoonsgegevens verwerkt om de voorwaarden en vereisten, vermeld in artikel 3.58 tot en met 3.60, toe te passen.";2° in paragraaf 2 worden tussen het derde en het vierde lid twee leden ingevoegd, die luiden als volgt:"De verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de toepassing van artikel 3.58 en 3.59 zijn, ieder wat betreft de verwerkingen die zij voor hun rekening nemen:1° de steden of gemeenten;2° de dienst die door de Vlaamse Regering belast is met het woonbeleid.De...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT